NZT - Dėl sutikimų rengti detaliuosius planus

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20981439
Šiandien apsilankė: 5457
Dabar naršo: 216
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl sutikimų rengti detaliuosius planus

 Detaliųjų planų rengimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Detaliųjų planų rengimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364), bei kituose teisės aktuose.
 Taisyklių 28 punkte nurodyta, kad prieš pradėdamas rengti detaliojo planavimo dokumentus, planavimo organizatorius Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028), nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją – savivaldybės vyriausiąjį architektą, kad šis pateiktų planavimo sąlygų sąvadą. Aprašo 30 punkte nurodyta, kad savivaldybės vyriausiasis architektas, atsižvelgdamas į teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius, turi pateikti paraiškas Sąlygoms parengti, o Sąlygas per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos turi pateikti Aprašo 30.1-30.11 punktuose nurodytos institucijos. Aprašo 30.11 punkte yra nurodyta Nacionalinė žemės tarnyba, kai planuojamoje teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė arba valstybinėje žemėje numatoma tiesti inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas.
 Pabrėžtina, kad teisės aktuose nenumatyta, kad valstybinės žemės patikėtinis turi išduoti sutikimus rengti valstybinės žemės detaliojo teritorijų planavimo dokumentus, taip pat kai planavimo sąlygas yra išdavusios kitos institucijos, turi derinti detaliųjų planų sprendinius ar kitokiais būdais išreikšti savo sutikimą ar prieštaravimą detaliojo plano sprendiniams. Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba nuo 2010 m. liepos 1 d. dalyvauja rengiant valstybinės žemės sklypų detaliuosius planus ne išduodama sutikimus rengti detaliojo teritorijų planavimo dokumentą ar pritardama parengtiems minėtiems detaliesiems planams, o išduodama planavimo sąlygas šiems detaliesiems planams rengti. Kaip institucija, išdavusi planavimo sąlygas, juos derina dalyvaudama nuolatinėje statybos komisijoje, kuri vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 punktu sudaroma iš planavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovų, turinčių įgaliojimus priimti sprendimus.
 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 (Žin., 2004, Nr.86-3120; 2010, Nr. 136-6942), 3 punkte nurodyta, kad savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus, ir valstybinės žemės valdytojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir šiuo Aprašu, gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui (toliau – Sutartis), kai jų prašymuose dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo nurodyti planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei bendrųjų ir specialiųjų planų sprendiniams.
 Šio aprašo 12 punkte nustatyta, kad žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, pageidaujantys sudaryti Sutartį, savivaldybei ar valstybinės žemės valdytojui (pagal žemės sklypo buvimo vietą) be kitų reikalingų dokumentų taip pat pateikia žemės sklypo valdytojo sutikimą, kai Sutartis sudaroma su žemės sklypo naudotoju.
 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Nacionalinė žemės tarnyba, pagal minėtų teisės aktų nuostatas išduoda sutikimus tik dėl planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo valstybinės žemės sklypo naudotojui.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-25 08:43:29

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.