NZT - Koks teritorijų planavimo dokumentas turėtų būti rengiamas formuojant valstybinės žemės sklypus naudingųjų iškasenų eksploatacijai?

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20981622
Šiandien apsilankė: 5640
Dabar naršo: 267
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Koks teritorijų planavimo dokumentas turėtų būti rengiamas formuojant valstybinės žemės sklypus naudingųjų iškasenų eksploatacijai?

 Pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164) 12 straipsnio 4 dalį leidimas naudoti žemės gelmių išteklius bei ertmes suteikia teisę leidime nustatytą laikotarpį išteklių ar ertmių naudojimo sutartyje nurodytame plote arba suteiktame kasybos sklype ir nustatytomis sąlygomis naudoti nurodytų rūšių žemės gelmių išteklius ar ertmes.
 Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 1.109 straipsnį, civilinių teisių objektu gali būti identifikuotas ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas žemės sklypas.
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagrindinė žemės naudojimo paskirtis Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma formuojant naujus žemės sklypus. Pagal šio straipsnio 5 dalį žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis registruojami Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo kadastro duomenis įrašant į Nekilnojamojo turto kadastrą ir žemės sklypą registruojant Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) nustatyta tvarka.
 Pagal Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin., 2005, Nr. 14-450; 2012, Nr. 84-4416), naudingųjų iškasenų teritorijoms nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdis – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).
 Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2012, Nr. 63-3172) 22 straipsnio 5 dalį kaimo gyvenamosiose vietovėse šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytu atveju ir kai žemės sklypai padalijami, atidalijami (išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus žemės sklypus dalyti dalimis neleidžiama), perdalijami ar sujungiami, kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai yra formuojami kitos paskirties žemės sklypai naujų statinių statybai) ir kai formuojami žemės sklypai prie naudojamų statinių, taip pat kai miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančiose mėgėjų sodo teritorijose formuojami valstybinės žemės sklypai ar keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos, vietoj detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai (projektai) Žemės įstatymo ir šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. Pabrėžtina, kad ši įstatymo nuostata įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 26 d. Iki šios įstatymo nuostatos įsigaliojimo formuojant kitos paskirties žemės sklypą (naudingųjų iškasenų gavybai) turėjo būti rengiamas detalusis planas. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2012 m. rugsėjo 26 d. formuojant valstybinės žemės sklypus naudingųjų iškasenų eksploatacijai gali būti rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
 Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu Žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka gautas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes. Pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą sprendimą išnuomoti valstybinės žemės sklypą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir valstybinės žemės nuomos sutartį sudaro Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos) vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.
 Prieš sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį su Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovu, naujas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas galėtų būti suprojektuotas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte, kuriam būtų nustatyta paskirtis – kita, naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdis – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Informuojame, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų dalyvių teises ir pareigas dalyvaujant šiame procese nustato Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012, Nr. 78-4080). Pažymėtina, kad asmenys turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą naudoti žemės gelmių išteklius bei ertmes galėtų inicijuoti valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, o šių projektų organizatorius būtų Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas. Iniciatorius prašymą organizuoti projekto rengimą valstybinėje žemėje pateikia Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą. Atsakymas į prašymą – raštas informuojantis apie Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovo sprendimą organizuoti projekto rengimą valstybinėje žemėje arba raštas informuojantis apie atsisakymą organizuoti projekto rengimą valstybinėje žemėje – išsiunčiamas paštu arba įteikiamas iniciatoriui. Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas priėmęs sprendimą pradėti rengti projektą, pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009, Nr. 145-6460), turi kreiptis į savivaldybės administraciją dėl planavimo sąlygų rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą išdavimo. Pažymėtina, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimas finansuojamas inicijavusio asmens lėšomis.
 Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą detalieji planai rengiami, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti. Taigi, siekiant pakeisti jau nustatytą žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, turėtų būti parengtas žemės sklypo detalusis planas.


Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-12 08:05:00

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.