NZT - Tikrinimo kriterijai

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Tikrinimo kriterijai

ATRANKOS KRITERIJAI ŽEMĖS SKLYPŲ (PLOTŲ) PLANINIAMS PATIKRINIMAMS ATLIKTI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. metiniame žemės tvarkymo darbų plane nustatytos šios prioritetinės sritys, pagal kurias atrenkami žemės sklypai (plotai) planiniams žemės naudojimo patikrinimams atlikti:
1) kitos paskirties išnuomoti valstybinės žemės sklypai;
2) savivaldybėms perduoti neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinės žemės sklypai;
3) apleisti žemės sklypai (plotai) (pagal Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis);
4) kiti žemės naudojimo patikrinimai (žemės sklypai (plotai), esantys valstybės sienos apsaugos zonos teritorijose, melioruoti žemės sklypai, privatūs kitos paskirties žemės sklypai (namų valdos, komercinės paskirties žemės sklypai ir pan.), valstybinės žemės plotai, kuriuose galbūt vykdoma neteisėta veikla). 

PAGRINDINIAI ŽEMĖS SKLYPŲ (PLOTŲ) ATRANKOS KRITERIJAI

I. Kitos paskirties išnuomoti valstybinės žemės sklypai.
Didžiausios vidutinės rinkos vertės žemės sklypai, - netikrinti vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, iš jų pirmiausiai atsirenkant žemės sklypus, kuriems anksčiausiai sudarytos sutartys.

Vertinant Nekilnojamo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų atitiktį faktiniam šių sklypų naudojimui, užfiksuotam ortofotografinėje medžiagoje, ir nustatant rizikos grupei priskirtinus žemės sklypus:
1) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas, ar
2) netinkamai tvarkomi (apleisti), arba
3) greta žemės sklypo valstybinėje žemėje vykdoma galbūt neteisėta veikla,
4) netikrinti vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę.

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausiai tikrinamos teritorijos, kur per praėjusius metus buvo nustatyta aplinkybių, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais naudojant kitos paskirties valstybinės žemės sklypus. 

II. Savivaldybėms perduoti neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinės žemės sklypai
Didžiausio ploto žemės sklypai, netikrinti vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, iš jų pirmiausiai atsirenkant žemės sklypus, kuriems anksčiausiai sudarytos sutartys.

Vertinant Nekilnojamo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų atitiktį faktiniam šių sklypų naudojimui, užfiksuotam ortofotografinėje medžiagoje, ir nustatant rizikos grupei priskirtinus žemės sklypus:
1) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas, ar
2) netinkamai tvarkomi (apleisti), arba
3) greta žemės sklypo valstybinėje žemėje vykdoma galbūt neteisėta veikla,
4) netikrinti vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę.

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausiai tikrinamos teritorijos, kur per praėjusius metus buvo nustatyta aplinkybių, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais naudojant savivaldybėms perduotus neatlygintinai naudotis (panauda) valstybinės žemės sklypus. 

 III.  Apleisti žemės sklypai (plotai) (pagal Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis)

Žemės sklypai (plotai) atrenkami pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis.

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausiai tikrinamos teritorijos, kuriose daugiausiai apleistų žemės plotų.

 IV.  Kiti žemės naudojimo patikrinimai

Vertinant Nekilnojamo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų atitiktį faktiniam šių sklypų naudojimui, užfiksuotam ortofotografinėje medžiagoje, ir nustatant rizikos grupei priskirtinus žemės sklypus:
1) valstybės sienos apsaugos zonos teritorijose esantys žemės sklypai (plotai), jeigu atitinkamos savivaldybės teritorijoje yra žemės sklypų (plotų) valstybės sienos apsaugos zonoje;
2) netikrinti vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
3) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas, ar
4) netinkamai tvarkomi (apleisti), arba
5) greta žemės sklypo valstybinėje žemėje vykdoma galbūt neteisėta veikla. 

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausiai tikrinamos teritorijos, kur per praėjusius metus buvo nustatyta aplinkybių, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais naudojant valstybinės žemės sklypus (plotus), iš jų pirmiausiai atsirenkant žemės sklypus (objektus), kuriuos:
1) naudojant galimi žemės naudojimo tvarkos pažeidimai melioruotuose žemėse, ir
2) valstybinėje žemėje (neteisėtai užimta arba naudojama valstybinė žemė), nesuformuotoje atskirais žemės sklypais.


TIKRINIMO KRITERIJAI VYKDANT ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĘ KONTROLĘ 

Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Kontrolės nuostatai), 1 punkte nurodyta, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti žemės naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vykdymą.

Žemės naudojimo patikrinimai atliekami pagal visus tikrinamam objektui taikytinus Kontrolės nuostatų 11.1–11.9 papunkčius, o atsakomybė už nustatytus pažeidimus taikoma pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnius: 

TIKRINIMO KRITERJAI

ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS

1.

Žemės sklypas (plotas) naudojamas pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

(Kontrolės nuostatų 11.1 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 261 straipsnį.

 

 

2.

Žemės sklypas (plotas) prižiūrimas ir tvarkomas taip, kad būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.

(Kontrolės nuostatų 11.2 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 333 straipsnį.

 

3.

Laikomasi žemės sklypui nustatytų žemės servitutų.

(Kontrolės nuostatų 11.3 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 261 straipsnį.

 

4.

Vykdant statybas ir eksploatuojant naudingąsias iškasenas, laikomasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytų reikalavimų, žemės darbų vykdymo aprašų ir schemų, žemės gelmių naudojimo planų, kad būtų išsaugotas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir rekultivuota pažeista žemė.

(Kontrolės nuostatų 11.4 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 257 straipsnį.

 

5.

Įgyvendinamos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytos dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo priemonės.

(Kontrolės nuostatų 11.5 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 258 straipsnį.

 

6.

Žemės sklype, vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžiamos teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytos žemės sklypų ribos, savavališkai neužimama žemė ir (ar) nenaudojami vandens telkiniai.

(Kontrolės nuostatų 11.6 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 110 straipsnį.

 

7.

Nenaikinami (negadinami) nuolatiniai žemėnaudos riboženkliai.

(Kontrolės nuostatų 11.7 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 112 straipsnį.

 

8.

Nenaikinami (negadinami) geodeziniai punktai. (Kontrolės nuostatų 11.7 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 113 straipsnį.

9.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą įsigijus žemės ūkio paskirties žemės, užtikrinamas jos naudojimas žemės ūkio veiklai.

(Kontrolės nuostatų 11.8 papunktis)

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 333 straipsnį.

 

10.

Valstybinė žemė naudojama laikantis dokumentuose, kurių pagrindu suteikta teisė naudotis valstybine žeme, nustatytų sąlygų.

(Kontrolės nuostatų 11.9 papunktis).

Nustačius pažeidimus administracinė atsakomybė pagal ANK nenumatyta. Sprendžiamas klausimas dėl sutarties ar kito dokumento, pagal kurį suteikta teisė naudoti valstybinę žemę, nutraukimo ar panaikinimo

Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, aktualūs šie ANK straipsniai: 

261 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas
1. Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 

333 straipsnis. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas
1. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės iki trijų hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
3. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės, kurios plotas viršija tris, bet neviršija dešimt hektarų, nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.
5. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės daugiau kaip dešimt hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ūkio veiklai nevykdymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų. 

257 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas
1. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat neteisėtas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 

258 straipsnis. Privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas
1. Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų priemonių nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.
2. Rekultivacijos projektų nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. 

 110 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas, naudojimas ir vengimas juos grąžinti"
1. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas vandens telkinių naudojimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, arba po rašytinio įspėjimo vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką vandens telkinių naudojimą užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 

112 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

113 straipsnis. Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas
Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-01 09:45:01

 

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 16285617
Šiandien apsilankė: 13969
Dabar naršo: 188
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.