NZT - Valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas

 

English


 • Laisva valstybinė žemė
 • Žemės reforma
 • Dokumentų patikros
 • Aukcionai
 • Geodezija ir kartografija

Valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuoma (iki 25 metų laikotarpiui)

Kam gali būti išnuomojama valstybinė žemės ūkio paskirties žemė? Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai išnuomojami Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms.
Pirmumo teisę išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus be aukciono turi:
• Fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintys Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą pasirengimą ūkininkauti;
• Juridiniai asmenys – žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų.
Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys pageidauja išsinuomoti tą patį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudojasi žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės ūkio paskirties žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą."
Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, prašymą teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą ir nurodo vietovę, žemės sklypo plotą ir pageidaujamą nuomos terminą.
Nuomos terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu, bet ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui.
Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suformavimas ir išnuomojimas:
• Prašomas išnuomoti žemės sklypas suprojektuojamas žemės reformos žemėtvarkos projekte, kitame žemės valdos projekte ar teritorijų planavimo dokumente.
• Parengiama žemės sklypo kadastro duomenų byla.
• Žemės sklypas įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre.
• Pagal žemės verčių žemėlapius apskaičiuojama nuomotino žemės sklypo vertė.
• Parengiamas valstybinės žemės nuomos sutarties projektas, suderinamas su žemės sklypo nuomininku ir pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis.
Išnuomojami valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai projektuojami ir žemės sklypų planai rengiami nuomininkų lėšomis (išskyrus asmeninio ūkio žemės sklypus).
Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės išnuomojimą reglamentuoja:
• Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
• Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“.

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės naudojimas

Kokie žemės plotai suteikiami laikinai naudotis? Laikinai naudotis suteikiami neperduoti naudotis ir neišnuomoti valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais, esantys kaimo gyvenamosiose vietovėse ir teritorijose, priskirtose miestams po 1995 m. birželio 1 d., kurie yra tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti (toliau – žemės plotas).
Kam suteikiami žemės plotai laikinam naudojimui? Žemės plotais leidžiama naudotis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms.
• Asmuo, pageidaujantis naudoti žemės plotą, prašymą teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą ir nurodo vietovę , kurioje yra pageidaujamas naudoti žemės plotas, ir pageidaujamą naudoti žemės plotą.
• Jeigu keli asmenys pageidauja naudoti tą patį žemės plotą, žemės plotu leidžiama laikinai naudotis asmeniui, kuris pirmiau pateikė prašymą.
• Žemės plotu leidžiama naudotis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus vedėjui priėmus įsakymą dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme.
Naudojimosi terminas:
• Jeigu asmens prašymas pateiktas iki liepos 1 d., – leidimo laikinai naudotis valstybine žeme pabaigos data yra tų pačių kalendorinių metų paskutinė diena. Jeigu prašymas pateiktas po liepos 1 d., – leidimo laikinai naudotis valstybine žeme pabaigos data yra kitų kalendorinių metų paskutinė diena;
• Jeigu kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki liepos 15 d. asmuo neinformuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus apie ketinimą nutraukti laikiną žemės naudojimą, o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis skyrius neinformuoja asmens apie atsisakymą pratęsti leidimą laikinai naudotis valstybine žeme kitais kalendoriniais metais, naudojimosi valstybine žeme terminas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.
• Žemės plotų suteikimą laikinai naudotis reglamentuoja Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

KUO SKIRIASI VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMA NUO LAIKINO ŽEMĖS NAUDOJIMO?

PROCESO ETAPAI

VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NUOMA

VALSTYBINĖS ŽEMĖS LAIKINAS NAUDOJIMAS

 1. 1.       

Asmenys

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos

 1. 2.       

Pirmumas

Pirmumo teisę išsinuomoti valstybinės žemės sklypus turi:

 •                 Ūkininkai;
 •                 Asmenys, turintys Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą pasirengimą ūkininkauti;
 •                 Juridiniai asmenys – žemės ūkio produkcijos gamintojai.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys pageidauja išsinuomoti tą patį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudojasi žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės ūkio paskirties žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Tais atvejais, kai yra keli asmenys, nenurodyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose, pageidaujantys išsinuomoti tą patį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, šis žemės sklypas jiems išnuomojamas aukcione.

 

 

 

Pagal prašymo pateikimo datą

 1. 3.       

Prašymai

Teikiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą, kuriuose nurodoma vietovė, žemės sklypo plotas ir pageidaujamas nuomos terminas.

Nagrinėjami žemės valdos projekto (dažniausiai žemės reformos žemėtvarkos projekto) rengimo metu.

Teikiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą, kuriuose nurodoma vietovė, kurioje yra pageidaujamas naudoti žemės plotas.

Išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

 1. 4.       

Terminas

Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, bet ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui

Iki kalendorinių metų gruodžio 31 d.

Jeigu kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki liepos 15 d. asmuo neinformuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus apie ketinimą nutraukti naudojimą, o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis skyrius neinformuoja asmens apie atsisakymą pratęsti leidimą laikinai naudotis žeme kitais kalendoriniais metais, naudojimosi terminas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

 1. 5.       

Projektavimas

Prašomas nuomoti žemės sklypas nuomininko lėšomis suprojektuojamas žemės reformos žemėtvarkos projekte, kitame žemės valdos projekte ar teritorijų planavimo dokumente.

_______________

 1. 6.       

Ženklinimas

Nuomotinų žemės sklypų ribų ženklinimas atliekamas nuomininkų lėšomis (būtinas žemės sklypų paženklinimas vietovėje, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje).

 

Neprivalomas, bet naudotojo iniciatyva arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus motyvuotu sprendimu žemės plotas gali būti ženklinamas būsimo žemės naudotojo lėšomis.

 1. 7.       

Teisinis pagrindas naudotis

Pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis, kuri nuomininko lėšomis įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.

Žemės plotu leidžiama laikinai naudotis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus vedėjui priėmus įsakymą.

 1. 8.       

Nuomos mokestis

Pagal žemės verčių zonų žemėlapius apskaičiuojama nuomojamų žemės sklypų vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

Pagal žemės verčių zonų žemėlapius apskaičiuojama naudojamų žemės plotų vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

 1. 9.       

Žemės naudojimo pabaiga

Pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui.

Prieš 3 mėn. iki nuomos termino pabaigos asmuo gali teikti prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties atnaujinimo (gali būti keičiamas nuomos terminas ir pasirašoma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis) arba pratęsimo (valstybinės žemės nuomos sutartis pratęsiama tokiam pačiam nuomos terminui).

Asmeniui prašant arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijosteritoriniam skyriui informavus apie ketinimą nutraukti žemės naudojimą arba iki žemės sklypas bus perduotas nuosavybėn, parduotas arba išnuomotas.

 1. 10.   

Kitos naudojimo sąlygos

Kai nuosavybės teisės atkuriamos perduodant kitų asmenų nuomojamą žemę neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčiu žemės sklypu arba kitu teisiniu pagrindu žemės nuosavybės teisė pereina kitam savininkui, tuo atveju valstybinės žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, išskyrus, kai žemė grąžinama natūra.

Žemės sklypą perdavus nuosavybėn, pardavus arba išnuomojus, leidimas laikinai naudotis žemės sklypu nutraukiamas.

 1. 11.   

Teisės aktai

* Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

* Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“.

 * Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo
16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-07 10:50:39

 

 

Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 10730874
Šiandien apsilankė: 3181
Dabar naršo: 181
  
 
 
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.