NZT - Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS)

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS)


Koks ŽPDRIS steigimo pagrindas?
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin.,1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).

Kokia ŽPDRIS paskirtis? ŽPDRIS paskirtis – automatizuoti su žemėtvarkos planavimu susijusių procesų vykdymą bei ŽPDRIS priemonėmis paslaugų gavėjams taikant vieno langelio principą teikti ŽPDRIS elektronines paslaugas.

ŽPDRIS kuriama siekiant sukurti visuomenės poreikius atitinkančias Žemėtvarkos planavimo proceso elektronines paslaugas ir jų veikimui užtikrinti reikalingą informacinę sistemą, kuri užtikrintų žemėtvarkos planavimo proceso efektyvų valdymą bei „vieno langelio“ principu paremtą skaidrią proceso eigą, o taip pat skatintų visuomenės bei verslo subjektų dalyvavimą sprendimų priėmime. Projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ metu sukurti keturias elektronines paslaugas:
• Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo elektroninę paslaugą;
• Žemės konsolidacijos projekto rengimo elektroninę paslaugą;
• Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo elektroninę paslaugą;
• Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo elektroninę paslaugą.

Sukurti bei įdiegti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo elektronines paslaugas ir kt.

Kada bus baigtos projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ veiklos? Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2014 m. IV ketvirtyje.

Kas stebi projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ vykdymo veiklas? Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-05-11 įsakymu Nr. 3D-398 patvirtintas projekto priežiūros komitetas, kurio tikslas užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą, priimant sprendimus dėl projekto eigos, tvirtinti projekto ataskaitas bei projekto rezultatus. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-01-26 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-30 patvirtinta projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ vykdymo darbo grupė, kurio tikslas analizuoti problemas dėl ŽPDRIS kūrimo, diegimo, programinės ir techninės įrangos, ŽPDRIS duomenų gavėjų, teikėjų ir jų naudojamų informacinių sistemų, ŽPDRIS ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo sistemos sąveikos bei teikti pasiūlymus projektų priežiūros komitetui.

Kas reglamentuoja ŽPDRIS tikslus, steigimo pagrindą, paskirtį, pagrindines funkcijas, laukiamą rezultatą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras ir kt.? Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatai ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-349 (Žin., 2012, Nr. 59-2950; 2013, Nr. 23-1144).

Kas sudaro ŽPDRIS organizacinę struktūrą?
ŽPDRIS valdytojas – Žemės ūkio ministerija;
ŽPDRIS tvarkytojas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
ŽPDRIS duomenų teikėjai – Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“;
ŽPDRIS duomenų gavėjai – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, kurių tiesioginėms funkcijoms atlikti reikalingi ŽPDRIS duomenys, fiziniai ir juridiniai asmenys.

ŽPDRIS veikloje vadovaujamasi:
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin.,1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868);
2. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649);
3. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
6. Lietuvos Respublikos valstybės ir informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739);
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948);
8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530);
9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
10. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2010, Nr. 91-4814);
11. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007; Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010);
12. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 (Žin., 2004, Nr. 153-5580; 2011, Nr. 63-2993 );
13. Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1805 (Žin., 2002, Nr. 112-5000; 2011, Nr. 24-1154);
14. Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873);
15. Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklėmis ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (Žin., 2005, Nr. 104-3839; 2011, Nr. 28-1322);
16. Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2005, Nr. 82-3024);
17. Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753);
18. Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-200 (Žin., 2004, Nr. 78-2756);
19. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2006, Nr. 112-4293; 2009, Nr. 145-6460);
20. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581);
21. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-2430);
22. Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-831/3D-868 (Žin., 2010, Nr. 116-5949).


Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-08 08:36:30

 

 

Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu.

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 7468836
Šiandien apsilankė: 14932
Dabar naršo: 112
 
 
 
 
  
     
   

 

   
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.