NZT - Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinis registras

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

English


 

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinis registras

 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinis registras savo veiklą pradėjo 2013 m. rugsėjo 1 dieną.

 Registro valdytojas ir asmens duomenų valdytojas yra Žemės ūkio ministerija.

 Registro tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

 Registro paskirtis – registruoti asmenis, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus arba matininko ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai. Taip pat rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis, informaciją ir Registrui pateiktų dokumentų kopijas.

 Informacija apie galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus skelbiama Svetainės skiltyje „Informacijos rinkmenos“.

 Registro objektui apibūdinti naudojami šių susijusių registrų duomenys:
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys apie asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens kodą.
 • Diplomų ir atestatų registro duomenys apie asmens, kuriam išduotas diplomas, diplomo blanko kodą, diplomo pavadinimą, aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos, išdavusios diplomą, pavadinimą, diplomo išdavimo datą, diplome nurodytos studijų krypties pavadinimą, studijų programos pavadinimą, programos specializacijos pavadinimą (jeigu ji yra), suteikto kvalifikacinio laipsnio ir (ar) profesinės kvalifikacijos pavadinimą.

 Registro duomenų tiekėjai – asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos pažymėjimai.

 Svarbu: Registro duomenų teikėjai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Registrui pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą, o gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys neteisingi ar neišsamūs, juos nedelsdami ištaiso ir pateikia Registro tvarkytojui.

 Registro duomenys ir (arba) Registro informacija keičiami šiais atvejais:
 1. Kai Nacionalinė žemės tarnyba:
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauna informaciją apie asmens, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas, kvalifikacijos tobulinimą;
 • įspėja asmenį, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas, apie tai, kad nepašalinus pažeidimų kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą sustabdyti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą ar panaikinti jo galiojimo sustabdymą.
 2. Kai pasikeičia asmens, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas, informacija pasiteirauti (darbo vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (virtualusis adresas arba kitas elektroninių siuntų pristatymo adresas).

 1 punkte nurodytais atvejais Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas į Registro duomenų bazę įrašo Registro duomenis ir Registro informaciją, o senieji įrašai ne vėliau kaip kitą darbo dieną perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi, kol Registro objektas išregistruojamas iš Registro ir jo duomenys sunaikinami.
 2 punkte nurodytu atveju Registro duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusių pasikeitimų Registro tvarkytojui privalo pateikti prašymą pakeisti Registro duomenis ir Registro informaciją, nurodydamas pasikeitusius duomenis. Prašymas pakeisti Registro duomenis ir Registro informaciją Registro tvarkytojui gali būti pateikiamas tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį) arba išsiųstas registruotu laišku, taip pat prašymo skaitmeninė kopija gali būti pateikta Registro tvarkytojui elektroninio ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai atpažinti asmenį.
 Registro tvarkytojas, patikrinęs Registro duomenų teikėjo prašyme nurodytus duomenis ir nenustatęs, kad jo prašyme pateikti duomenys (kvalifikacijos pažymėjimo numeris, asmens vardas, pavardė, asmens kodas) neatitinka Registro duomenų ir (arba) Registro informacijos, įrašytų į Registro duomenų bazę, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto prašymo gavimo atlieka reikiamus Registro duomenų pakeitimus.
 Registro duomenų bazėje pakeitus asmens, kuriam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas, informaciją pasiteirauti (darbo vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (virtualusis adresas arba kitas elektroninių siuntų pristatymo adresas), senieji įrašai sunaikinami nedelsiant.

 Registro duomenų, informacijos ir Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimas

 Registro duomenys, informacija ir Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos yra vieši ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739) ir Registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 662 (Žin., 2013, Nr. 80-4029) nustatyta tvarka teikiami duomenų gavėjams neatlygintinai pagal duomenų gavėjų prašymus kai Registro duomenys, informacija ir Registrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami vieną kartą arba pagal Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis,  kai Registro duomenys, informacija ir Registrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami kelis kartus.

 Fizinių asmenų asmens duomenys duomenų gavėjams teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kitais teisės aktais.

 Duomenų gavėjų prašymai gauti Registro duomenis, informaciją ir Registrui pateiktų dokumentų kopijas Registro tvarkytojui gali būti pateikiami tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį), paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis Registro tvarkytojo adresu. Teikiamame prašyme gauti Registro duomenis, informaciją ir Registrui pateiktų dokumentų kopijas būtina nurodyti Registro duomenų, informacijos ir Registrui pateiktų dokumentų kopijų naudojimo tikslą, teikimo ir gavimo teisinį pagrindą, apimtį, gavimo būdą.

 Registro tvarkytojas Registro duomenis, informaciją ir Registrui pateiktų dokumentų kopijas turi pateikti (perduoti duomenų gavėjui tiesiogiai arba per įgaliotą asmenį, išsiųsti paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Jeigu Registro tvarkytojo prašoma pateikti pagal Registro duomenis ir Registro informaciją parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

 Pagal Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis, kuriose turi būti nurodytas Registro duomenų, informacijos ir Registrui pateiktų dokumentų kopijų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, taip pat jų teikimo periodiškumas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, Registro duomenys, informacija ir Registrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami elektroninių ryšių tinklais.


Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-31 09:37:08

KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
 

 
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28327493
Šiandien apsilankė: 3650
Dabar naršo: 212
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.