NZT - Klausimai-atsakymai

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 27710580
Šiandien apsilankė: 11972
Dabar naršo: 121
Klausimai-atsakymai
2022-07-29
Ar parduodamo žemės ūkio žemės sklypo kaimynas turi pirmumo teisę į sklypo pirkimą, jei jis įregistruoja ūkį tik po skelbimo įdėjimo į sistemą dienos? Ar NŽT turi tokiam sklypo kaimynui (kuris skelbimo dieną nebuvo įregistravęs ūkio) teisę pranešinėti apie parduodamą žemės sklypą registruotu laišku ir jį laikyti pirmumo teisę turinčiu asmeniu?

Informuojame, kad išsamiai pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo sąlygos yra reglamentuojamos Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-5 „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) (teikiame nuorodą į teisės aktą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/71ad96c07c4b11e3955a8e5597a92046/asr). 

Vadovaujantis Aprašo 5.4.2 papunkčiu, pranešimai apie parduodamą žemės sklypą registruotu laišku siunčiami visiems besiribojančių žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkams, išskyrus tuos, kurių sutikimai arba atsisakymai pirkti parduodamą žemės sklypą pateikti kartu su pranešimu dėl sprendimo parduoti žemės sklypą.

Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise, savo sutikimą (sprendimą) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą ar atsisakymą jį pirkti turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje arba pranešimo apie parduodamą žemės sklypą gavimo dienos (Aprašo 7 punktas).

Aprašo 8.1 papunktyje nustatyta, kad jeigu parduodamą žemės sklypą pirkti pageidauja fizinis asmuo, norintis pasinaudoti pirmumo teise, kartu su sutikimu (sprendimu) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą jis turi pateikti ūkininko ūkio pažymėjimo patvirtintą kopiją.

Pirmumo teisės įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę eilės tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnyje (teikiame nuorodą į teisės aktą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.205083/asr).

Vadovaujantis Aprašo 9 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis skyrius, gavęs asmens rašytinį sutikimą (sprendimą) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti žemės sklypą, galėjo pateikti sutikimą (sprendimą) jį pirkti, pasibaigimo dienosišnagrinėjęs asmenų gautus sutikimus (sprendimus) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą ir prie jų pridėtus dokumentus ir patikrinęs pateiktą informaciją valstybės registruose bei nustatęs jų atitiktį Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nustatytiems reikalavimams, išduoda atitinkamos formos pažymą (Aprašo 9.1–9.4 papunkčiai) dėl žemės sklypo pardavimo Įstatyme nustatyta tvarka pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui.

Taigi, jeigu asmuo, nuosavybės teise valdantis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, kartu su sutikimu (sprendimu) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą pateikia ūkininko ūkio pažymėjimo patvirtintą kopiją nepažeisdamas Aprašo 7 punkte nustatyto termino ir, patikrinus pateiktą informaciją valstybės registruose, nustatoma, kad jis, būdamas fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį, laikoma, kad šis asmuo atitinka Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus.

Atgal
    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.