NZT - INSPIRE erdvinių duomenų rinkinių temos

 

English

 Pradžia
 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 24689566
Šiandien apsilankė: 10635
Dabar naršo: 101
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

INSPIRE erdvinių duomenų rinkinių temos
Pagal INSPIRE direktyvą  erdviniai duomenų rinkiniai turi atitikti temas suskirstytas pagal skirtingus prioritetus, nurodytas INSPIRE direktyvos I, II ir III prieduose.

I priedas
 Nr.  Tema  Temos aprašymas
 1. Koordinačių atskaitos sistemos Vienareikšmio erdvinės informacijos nurodymo erdvėje naudojant koordinačių (x, y, z) derinį ir (arba) platumą, ilgumą bei aukštį sistemos, pagrįstos geodezinės horizontaliosios ir vertikaliosios atskaitos duomenimis.
 2. Geografinio tinklelio sistemos Suderintas kintamos skiriamosios gebos tinklelis su bendru atskaitos tašku ir standartizuota tinklelio langelių lokacija bei dydžiu.
 3. Geografiniai pavadinimai Sričių, regionų, vietovių, miestų, priemiesčių, miestelių, gyvenviečių ar kitų viešąją ar istorinę reikšmę turinčių geografinių ar topografinių elementų pavadinimai.
 4. Administraciniai vienetai Administracinėmis ribomis atskirti vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administraciniai vienetai, į kuriuos padalijamos teritorijos, kurios priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriose ji vykdo jurisdikciją.
 5. Adresai Nuosavybės vieta pagal adreso duomenis, paprastai gatvės pavadinimą, namo numerį, pašto kodą.
 6. Kadastro sklypai Kadastrų registruose ar panašiai apibrėžti plotai.
 7. Transporto tinklai Keliai, geležinkeliai, oro ir vandens transporto tinklai bei su jais susijusi infrastruktūra. Įtraukiamos sąsajos tarp skirtingų tinklų. Taip pat apima 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamente ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros (1), ir jo vėlesniuose pakeitimuose apibrėžtą transeuropinį transporto tinklą
 8. Hidrografija Hidrografiniai elementai, įskaitant jūros zonas ir visus kitus vandens telkinius bei su jais susijusius elementus, įskaitant upių baseinus ir pabaseinius. Kur tikslinga, pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (2), ir tinklų pavidalu.
 9. Saugomos teritorijos Teritorija, nustatyta ar tvarkoma pagal tarptautinius, Bendrijos ir valstybių narių teisės aktus, siekiant konkrečių
apsaugos tikslų.


Susijusi informacija:
1. INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems - Guidelines v 3.1 (2010.03.05)
2. INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Guidelines v 3.0.1 (2010.03.05)
3. INSPIRE Specification on Geographical Grid Systems - Guidelines v 3.0.1 (2010.03.05)
4. INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Guidelines v3.0.1 (2010.03.05)
5. INSPIRE Data Specifications on Addresses - Guidelines v 3.0.1 (2010.03.05)
6. INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels - Guidelines v 3.0.1 (2010.03.05)
7. INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidelines v 3.1 (2010.03.05)
8. INSPIRE Data Specification on Hydrography - Guidelines v 3.0.1 (2010.03.05)
9. INSPIRE Data Specification on Protected Sites - Guidelines v 3.1.0 (2010.03.05)II priedas
 Nr.  Tema  Temos aprašymas
 1.  Aukštis  Sausumos, ledo ir vandenyno paviršių skaitmeniniai aukščio modeliai. Tai apima sausumos aukštį, batimetriją ir pakrantės liniją.
 2.  Žemės danga  Fizinė ir biologinė žemės paviršiaus danga, įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio plotus, miškus, (pusiau) natūralius plotus, šlapžemes, vandens telkinius.
 3.  Ortofotografinis vaizdavimas  Georeferencinis žemės paviršiaus atvaizdas, gaunamas iš palydove arba orlaivyje esančių jutiklių.
 4.  Geologija  Geologija apibūdinama pagal sudėtį ir struktūrą. Tai apima pamatinę uolieną, vandeninguosius sluoksnius ir geomorfologiją.

III priedas
 Nr.  Tema  Temos aprašymas
 1.  Statistiniai vienetai  Vienetai, skirti statistinės informacijos platinimui ar panaudojimui.
 2.  Pastatai  Geografinė pastatų buvimo vieta.
 3.  Dirvožemis  Dirvožemis Dirvožemio ir podirvio charakteristikos: gylis, granuliometrinė sudėtis, dalelių ir organinių medžiagų struktūra ir sudėtis, akmeningumas, erozija ir tam tikrais atvejais vidutinis nuolydis bei numatomas vandens sulaikymo pajėgumas.
 4.  Žemės naudojimas  Teritorija apibūdinama pagal jos esamą ir būsimą planuojamą funkcinę arba socialinę ir ekonominę paskirtį (pvz., gyvenamoji, pramoninė, komercinė, žemės ūkio, miškų, rekreacinė).
 5.  Žmonių sveikata ir sauga  Patologijų dominavimo geografinis pasiskirstymas (alergijos, vėžys, kvėpavimo takų ligos ir t. t.), informacija apie poveikį žmonių sveikatai (biomarkeriai, vaisingumo sumažėjimas, epidemijos) ar gerovei (nuovargis, stresas ir t. t.), tiesiogiai (oro tarša, cheminės medžiagos, ozono sluoksnio retėjimas, triukšmas ir t. t.) arba netiesiogiai (maistas, genetiškai modifikuoti organizmai ir t. t.) susijusi su aplinkos kokybe.
 6.  Komunalinės įmonės ir valstybės tarnybos  Tai apima komunalinių įmonių infrastruktūrą, pavyzdžiui, kanalizaciją, atliekų tvarkymą, elektros energijos tiekimą ir vandens tiekimą, administracines ir socialines valstybės tarnybas, pavyzdžiui, viešojo administravimo įstaigas, civilinės saugos tarnybas, mokyklas ir ligonines.
 7.  Aplinkos stebėsenos priemonės  Aplinkos stebėsenos priemonių vieta ir veikla, įskaitant valdžios institucijų arba jų vardu atliekamą išmetamų teršalų, aplinkos terpių būklės ir kitų ekosistemos parametrų (biologinės įvairovės, ekologinių augalijos sąlygų ir t. t.) stebėjimą ir matavimą.
 8.  Gamybos ir pramonės įrenginiai  Pramoninės gamybos įmonės, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (1), ir vandens ėmimo įmones, kasybos, sandėliavimo vietas.
 9.   Žemės ūkio ir akvakultūros infrastruktūra  Žemės ūkio įrenginiai ir gamybos infrastruktūra (įskaitant drėkinimo sistemas, šiltnamius ir tvartus).
 10.  Gyventojų pasiskirstymas – demografija  Geografinis žmonių pasiskirstymas, įskaitant gyventojų savybes ir aktyvumo lygius, pagal tinklelį, regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą.
 11.   Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma  Tvarkomos/ribojamos/reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma tarptautiniu, Europos, nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu tvarkomos ir reglamentuojamos zonos arba zonos, apie kurias rengiamos ataskaitos. Tai apima sąvartynus, ribotos veiklos zonas aplink geriamo vandens šaltinius, nitratų pažeidžiamas zonas, reglamentuojamus jūros arba didelių vidaus vandenų farvaterius, atliekų aikšteles, zonas, kuriose ribojamas triukšmas, vietas, kuriose reikalingas leidimas žvalgybai ar kasinėjimui, upių baseinų sritis, atitinkamas vietoves, apie kurias rengiamos ataskaitos, ir pakrančių zonos tvarkymo vietoves.
 12.  Gamtinių pavojų zonos  Pažeidžiamos vietovės, suskirstytos pagal gamtinio pavojaus pobūdį (visi atmosferiniai, hidrologiniai, seisminiai, vulkaniniai ir savaiminių gaisrų reiškiniai, kurie dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo kelia didelę grėsmę visuomenei), pvz., potvyniai, nuošliaužos ir žemės nusėdimas, griūtys, miškų gaisrai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai.
 13.   Atmosferos sąlygos  Fizinės atmosferos sąlygos. Tai apima matavimais, modeliais arba abiem būdais pagrįstus erdvinius duomenis, nurodant matavimo vietas.
 14.  Meteorologinės geografinės sąlygos  Oro sąlygos ir jų matavimai; krituliai, temperatūra, evapotranspiracija, vėjo greitis ir kryptis.
 15.   Okeanografinės geografinės sąlygos  Fizinės vandenynų charakteristikos (srovės, druskingumas, bangų aukštis ir t. t.).
 16.  Jūrų regionai  Jūrų ir sūrių vandens telkinių, pagal bendras charakteristikas suskirstytų į regionus ir paregionius, fizinės charakteristikos.
 17.  Biogeografiniai regionai  Teritorijos, kurioms būdingos palyginti homogeniškos ekologinės sąlygos ir panašios charakteristikos.
 18.   Buveinės ir biotopai  Geografinės teritorijos, kurioms būdingos specifinės ekologinės sąlygos, procesai, struktūra ir (gyvybės palaikymo) funkcijos, sudarančios gyvenimui tinkamas fizines sąlygas ten gyvenantiems organizmams. Tai apima visiškai natūralias ir pusiau natūralias sausumos ir vandens teritorijas, kurios turi skirtingas geografines, abiotines ir biotines sąlygas.
 19.  Rūšių pasiskirstymas  Geografinis gyvūnų ir augalų rūšių pasiskirstymas pagal tinklelį, regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą.
 20.  Energijos ištekliai  Energijos ištekliai, įskaitant angliavandenilius, hidroenergiją, bioenergiją, saulės ir vėjo energiją ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį/aukštį.
 21.  Naudingosios iškasenos  Naudingosios iškasenos, įskaitant metalų rūdas, pramonei naudojamas naudingąsias iškasenas ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties

 


Paskutinis atnaujinimas: 2012-11-29 15:27:00

Artimiausi renginiai
  
 
 

 

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.