NZT - Darbuotojų informacija

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 32793382
Šiandien apsilankė: 9834
Dabar naršo: 87
Darbuotojų informacija
VADOVYBĖ Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Bendrųjų reikalų departamento direktorė, atliekanti direktoriaus funkcijas
Giedrė Ričkutė
614
8 706 85 093
Saulius Mocevičius
616
8 706 85 004
Dovydas Petraška
629
8 706 85 028
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Viešųjų ryšių skyriaus 2023 m. uždaviniai Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Įgyvendinti valstybės politiką visuomenės informavimo srityje.
2. Priimti ir nagrinėti ar dalyvauti nagrinėjant asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus bei skundus ir rengti atsakymus į juos, konsultuoti ir teikti informaciją Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.
3. Užtikrinti išorinę, vidinę ir tarptautinę Nacionalinės žemės tarnybos komunikaciją.
4. Formuoti ir įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos komunikacijos strategiją.
5. Centriniu lygmeniu koordinuoti Nacionalinės žemės tarnybos viešąją išorinę, vidinę ir tarptautinę komunikaciją ir tarptautinį bendradarbiavimą bei metodiškai vadovauti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams visuomenės informavimo, tarptautinės komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.
6. Stiprinti ryšius su visuomene, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais bei formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie Nacionalinę žemės tarnybą.
7. Užtikrinti pagal kompetenciją būtinų prekių ir paslaugų įsigijimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ruslanas Golubovas
607
8 706 85 101
Audrius Gelžinis
099
8 706 85 012
PERSONALO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Personalo skyriaus 2023 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Formuoti Nacionalinės žemės tarnybos personalo politiką ir žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją bei juos įgyvendinti.
2. Optimizuoti personalo valdymo procesus, mažinant administracinę naštą šioje srityje.
3. Sukurti darbuotų motyvacijos darbe sistemą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Regina Morkūnienė
144
8 706 85 020
Audra Milinavičienė
144
8 706 85 019
TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS VERTINIMO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Teritorinių skyrių veiklos vertinimo
ir korupcijos prevencijos skyriaus
2023 m. uždaviniai
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Įgyvendinti Nacionalinėje žemės tarnyboje informacijos saugumo politiką.
2. Vykdyti korupcijos prevenciją Nacionalinėje žemės tarnyboje.
3. Nagrinėti Nacionalinės žemės tarnybos Pasitikėjimo linija ir Vidiniu kanalu gautus pranešimus.
4. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų kreipimusis.
5. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose padaliniuose teisės aktų, reglamentuojančių žemės tvarkymą ir administravimą, nekilnojamojo turto kadastrą, įgyvendinimą.
6. Koordinuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 metų žemės tvarkymo darbų plano įgyvendinimą.
7. Didinti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos efektyvumą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Jolita Talalė
628
8 706 85 187
Dr. Daiva Levinskaitė
619
8 706 85 188
Violeta Zinkevičienė
620
8 706 85 128
Dainius Stripinis
620
8 706 85 027
Jolita Skunčikaitė
619
8 706 85 194
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus 2023 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos tęstinės veiklos uždavinio ir veiklos plano įgyvendinimą, Nacionalinės žemės tarnybos, atliekančios ūkio subjektų veiklos priežiūrą, veiklos efektyvumo rodiklių ataskaitų parengimą.
2. Kaupti ir analizuoti duomenis apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, specialiųjų programų lėšų, kitų lėšų bei Europos Sąjungos paramos lėšų, skirtų Nacionalinei žemės tarnybai išlaikyti, ir teikti pasiūlymus dėl šių lėšų sąmatos perskirstymo tikslingumo. Patikrinti ir pateikti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau ‒ NBFC) parengtus biudžeto vykdymo metinius ir ketvirtinius ataskaitų rinkinius, užtikrinant finansinių ir ūkinių operacijų racionalų ir teisingą lėšų naudojimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas programas ir išlaidų sąmatas.
3. Parengti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pagal buhalterinės apskaitos duomenis ir pagal pasikeitusius VSAFAS standartų reikalavimus Nacionalinės žemės tarnybos finansinių ataskaitų rinkinius, parengti ir pateikti kitas (neišvardintas) ataskaitas ir informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas NBFC ir visoms kontroliuojančioms ir finansuojančioms institucijoms.
4. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės finansinę apskaitą.
5. Užtikrinti kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius ir kompensacijų už žemės sklypo ploto skirtumą apskaitą ir išmokėjimą.
6. Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą. Esant poreikiui, parengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoti teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Atlikti valstybinės žemės pirkėjų pradelstų mokėjimų ir išieškojimo proceso vykdymo kontrolę.
8.Vykdyti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimus, finansų kontrolę.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Jurgita Šegždienė
347
8 706 85 058
Jurgita Zapasnykienė
348
8 706 85 052
Audrius Smaliukas
343
8 706 85 063
Natalija Kudirkienė
343
8 706 85 072
Giedrė Staponienė
347
8 706 85 055
Jurga Rimdžiuvienė
343
8 706 85 059
Laimutė Čenkuvienė
219
8 706 85 075
Reda Petrikaitienė
402
8 706 85 071
Inga Matijosienė
13
8 706 85 070
Inga Miceikienė
346
8 706 85 069
Miglė Novikienė
346
8 706 85 167
Vanda Giliun
343
8 706 85 054
TEISĖS DEPARTAMENTAS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Aušra Račkauskaitė
526
8 706 85 050
Teisinio vertinimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Teisinio vertinimo skyriaus 2023 m. uždaviniai  Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Nacionalinės žemės tarnybos įgyvendinamus uždavinius ir vykdomas funkcijas (žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbų organizavimas ir ūkio subjektų veiklos priežiūra).
2. Užtikrinti, kad rengiami ir (ar) pateikti vertinti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktų ir teisinės technikos reikalavimus.
3. Atsižvelgiant į Nacionalinei žemės tarnybai keliamus uždavinius bei priskirtas vykdyti funkcijas, pagal kompetenciją rengti reguliavimo srities teisinį reglamentavimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Laura Banevičiūtė
8 706 85 051
Kristina Žeimienė
527
8 706 85 041
Skyriaus patarėja
Dainora Švirmickienė
527
8 706 85 038
Violeta Staniulienė
525
8 706 85 036
Reda Strumskienė
8 706 85 042
Teisinio atstovavimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Teisinio atstovavimo skyriaus 2023 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Nacionalinės žemės tarnybos įgyvendinamus uždavinius ir atliekamas funkcijas. Užtikrinti sudaromų taikos sutarčių atitiktį teisės aktų reikalavimams.
2. Užtikrinti tinkamą Nacionalinės žemės tarnybos atstovavimą teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose. Užtikrinti kokybišką procesinių dokumentų bendrosios ir administracinės kompetencijos teismamspateikimą. Kontroliuoti įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų vykdymą.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Vyriausybei įstatymo nuostatomis, inicijuoti žalos išieškojimą iš kaltų asmenų, dėl kurių neteisėtų veiksmų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atlygino žalą.
4. Teikti statistinius duomenis apie teismines bylas, kuriose dalyvauja Nacionalinė žemės tarnyba.
5. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių struktūrinių padalinių atliekamo valstybei priklausančių lėšų išieškojimo proceso analizė ir kontrolė.
6. Didinti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos efektyvumą.
7. Teisinio atstovavimo kontrolės atlikimas.
8. Vykdyti civilinių, administracinių ir administracinių nusižengimų bylų, kuriose atstovauja kuruojamų skyrių atstovai, stebėseną.
9. Rinkti ir sisteminti informaciją apie lėšų poreikį teismų sprendimams vykdyti.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Andrius Mėlinis
531
8 706 85 056
Olegas Kalužinas
534
8 706 85 045
Aurius Amulis
517
8 706 85 468
Darius Marčiulaitis
305
8 706 85 410
Teodora Bineva
528
8 706 85 049
Mindaugas Miliauskas
533
8 706 85 013
Viešųjų pirkimų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Viešųjų pirkimų skyriaus 2023 m. uždaviniai  Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka planuoti, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus (Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatuose nurodytas uždavinys, taikytinas visiems šiame plane nurodytiems šio skyriaus išvestiniams uždaviniams). Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos 2023 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano įgyvendinimą.
2. Užtikrinti, kad vykdant viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūras, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas būtų išrenkamas ne tik pagal kainą, bet ir pagal kainos ir kokybės santykį.
3. Didinti per ataskaitinius biudžetinius metus Nacionalinės žemės tarnybos neskelbiamų mažos vertės viešųjų pirkimų, dėl kurių gautos pirkimų paraiškos, vykdymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis skaičių.
4. Siekti, kad vykdant viešuosius pirkimus Nacionalinei žemės tarnybai reikalingos prekės, paslaugos ar darbai būtų įsigyjami, taikant žaliųjų pirkimų aplinkos apsaugos kriterijus.
5. Užtikrinti tiekėjų ir kitų asmenų paklausimų ir skundų viešųjų pirkimų klausimais nagrinėjimo vykdymą ir kontrolę.
6. Atlikti pateiktų techninių specifikacijų projektų, viešųjų pirkimų sutarčių keitimo, papildymo ar nutraukimo poreikio analizę ir vertinimą pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ieva Puodžiutė
608
8 706 85 076
Alma Ziberkienė
617
8 706 85 097
Neringa Murzienė
607
8 706 85 105
Loreta Markevičienė
618
8 706 85 099
ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTAS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Jolita Talalė
628
8 706 85 187
Daiva Mikalauskienė
158
8 706 85 134
Giedrė Leimontaitė-Mačiulienė
153
8 706 85 064
Zita Kvietkienė
155
8 706 85 133
Žemės tvarkymo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Žemės tvarkymo skyriaus 2023 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir žemėtvarkos planavimo srityse.
2. Užtikrinti tinkamą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Žemės tvarkymo ir administravimo departamento vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
Giedrė Leimontaitė-Mačiulienė
153
8 706 85 064
Eglė Pletkienė
157
8 706 85 145
Dalia Bernatavičienė
154
8 706 85 150
Lina Petrauskienė
154
8 706 85 146
Evelina Zablackė
157
8 706 85 095
Arvydas Laimutis
128
8 706 85 103
Vyriausioji specialistė
Vitalija Gandzevič
302
8 706 85 721
Eglė Černiauskienė
8 706 85 156
Valerija Sabaliauskienė
128
8 706 85 026
Lina Gudačiūtė-Stripinienė
157
8 706 85 120
Aurelija Grikienytė
210
8 706 85 065
Žemės administravimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Žemės administravimo skyriaus 2023 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo ir žemės reformos darbų organizavimo srityse;
2.vertinti žemės reformos srityse priimamų sprendimų kokybę;
3.centriniu lygmeniu kontroliuoti, kad žemės reformos darbai būtų atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų;
4.metodiškai vadovauti žemės administravimo klausimais.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ernesta Vasiliūnė
408
8 706 85 183
Ramunė Gauronskienė
604
8 706 85 034
Saulius Stončius
620
8 706 85 104
Vilija Gritėnienė
620
8 706 85 121
Birutė Kliorikaitytė
150
8 706 85 117
Valentina Lodienė
130
8 706 85 102
Vaida Marčiulionytė-Sabūnė
148
8 706 85 126
Loreta Norkeliūnienė
201
8 706 85 060
Kristina Skrodenytė
147
8 706 85 113
Ugnė Sidaravičiūtė
151
8 706 85 118
Lina Astromskė
152
8 706 85 100
Mindaugas Novogrockis
151
8 706 85 032
Gabrielė Valentaitė
305
8 706 85 114
Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyrius
2023 m. uždaviniai
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Teikti administracines paslaugas žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūros srityje.
2. Įgyvendinti valstybės politiką valstybinės žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūros ir kontrolės bei administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkosplanavimo dokumentų priežiūrą, srityse.
3. Kontroliuoti ir koordinuoti sukurtos ŽPDRIS naudojimą, užtikrinti sklandų paslaugų teikimą ir vystymą.
4. Kontroliuoti ir prižiūrėti ūkio subjektų (asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus) veiklą, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Dr. Vilma Sudonienė
156
8 706 85 147
Edita Ražanauskaitė
103
8 706 85 144
Salomėja Kemzūrienė
8 706 85 138
Ligita Palubaitienė
8 706 85 139
Eglė Urbanavičiūtė
8 706 85 066
Vilija Dailidonienė
8 706 85 140
Vida Furmonienė
8 706 85 141
Laima Liekytė
8 706 85 137
Virginija Narbutienė
8 706 85 143
Alma Peliakienė
8 706 85 155
Edita Slovikaitė
103
8 706 85 148
Asta Jovaišienė
106
8 706 85 152
Vaida Gilvickienė
8 706 85 196
GEODEZIJOS IR ŽEMĖS NAUDOJIMO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Jurgita Macinkevičienė
624
8 706 85 192
Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus
2023 m. uždaviniai
 
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Įgyvendinti valstybės politiką nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse.
2. Įstatymų nustatyta tvarka administruoti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių autorių išimtines turtines teises ir saugoti geodezinės ir kartografinės veiklos produkciją;
3. Metodiškai vadovauti nekilnojamojo turto kadastro srityje.
4. Centriniu lygmeniu kontroliuoti, kad nekilnojamojo turto kadastro darbai būtų atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.
5. Centriniu lygmeniu kontroliuoti ir vykdyti Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus veiklos sritims priskirtų ūkio subjektų (matininkų ir geodezininkų) veiklos priežiūrą.
6. Centriniu lygmeniu kontroliuoti ir teikti Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus veiklos sritims priskirtas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus patvirtintas administracines paslaugas.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
Jurgita Macinkevičienė
624
8 706 85 192
Ramūnė Žygaitė
521
8 706 85 179
Ieva Nakvosienė
611
8 706 85 046
Arvidas Zulonas
619
8 706 85 182
Rita Žalkauskienė
610
8 706 85 189
Antanas Pieviškis
519
8 706 85 172
Jūratė Bojarunienė
520
8 706 85 177
Justinas Černiauskas
619
8 706 85 180
Jovita Sinkevičiūtė
523
8 706 85 178
Ernesta Rinkevičė
619
8 706 85 186
Elena Stikliūnienė
522
8 706 85 011
Audrius Kalesnikas
522
8 706 85 191
Rita Stalnionienė
100
8 706 85 173
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyriaus
2023 m. uždaviniai
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1.Įgyvendinti valstybės politiką žemės naudojimo valstybinės kontrolės, nekilnojamojo turto (žemės ir statinių) apskaitos srityse;
2. Metodiškai vadovauti žemės naudojimo valstybinės kontrolės, nekilnojamojo turto (žemės ir statinių) apskaitos srityse;
3. Centriniu lygmeniu kontroliuoti, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbai būtų atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų;4. Vykdyti rizikos valdymu pagrįstą žemės naudojimo valstybinę kontrolę, plėtoti veiklos efektyvumo priemones;
5. Stiprinti ūkio subjektų veiklos pažeidimų prevenciją didinant visuomenės švietimą, informavimą ir konsultavimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Rūta Biskelionienė
622
8 706 85 153
Raimundas Zablackas
621
8 706 85 107
BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Departamento direktorė
Giedrė Ričkutė
614
8 706 85 093
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus
2023 m. uždaviniai
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Užtikrinti tinkamą į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiančių asmenų aptarnavimą.
2. Užtikrinti tikslų ir tinkamą Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymą.
3. Siekti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje būtų rengiama kuo daugiau elektroninių dokumentų.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Marija Matulytė
105
8 706 85 005
Agnė Ragauskaitė
613
8 706 85 003
Regina Jurkonienė
105
8 706 85 087
Rasa Perednienė
100
8 706 86 666
Dalia Blekaitienė
102
8 706 85 081
Roma Dagienė
8 706 85 082
Laimutė Dumbliauskaitė
309
8 706 85 083
Vida Jonušaitytė-Damijonaitienė
102
8 706 85 084
Laimutė Kutkaitienė
102
8 706 85 077
Laima Špokienė
101
8 706 85 085
Turto valdymo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Turto valdymo skyriaus 2023 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius   
1. Siekti sumažinti vienam Tarnybos darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) tenkantį bendrą kabinetinį ir bendrą visų patalpų plotą.
2. Atnaujinti Tarnybos dokumentų saugyklų būklės gerinimo veiksmų planą.
3. Pagerinti Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), saugos ir sveikatos priemonių organizavimo lokalinį reglamentavimą.
4. Išanalizuoti pakyčius turto inventorizavimo srityje.
5. Užtikrinti racionalų ir tinkamą Tarnybos darbuotojų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Inga Leinienė
602
8 706 85 089
Edita Gleb
627
8 706 85 092
Loreta Kriščiūnienė
627
8 706 85 073
Naglis Šyvis
625
8 706 85 057
Arvydas Bilius
626
8 706 85 091
Edvardas Zdanevičius
626
8 706 85 080
Informacinių technologijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Informacinių technologijų skyriaus 2023 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) valdomų ir (ar) tvarkomų informacinių sistemų (toliau – IS) priežiūrą ir plėtrą.
2. Užtikrinti Tarnybos informacinių technologijų infrastruktūros (toliau – IT infrastruktūra) funkcionavimą ir veikimą.
3. Užtikrinti IS ir kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) tinkamą administravimą.
4. Užtikrinti KDV atnaujinimą.
5. Siekti Tarnybos skaitmeninimo plėtros.
6. Organizuoti Tarnybos veiklai reikalingų valstybės informacinėse sistemose, registruose bei kitose informacinėse sistemose ir išoriniuose duomenų šaltiniuose tvarkomų duomenų gavimą.
7. Siekti Tarnybos rengiamų dokumentų skaitmeninimo.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Eglė Mockūnaitė
631
8 706 85 162
Galina Aleksandrovič
603
8 706 85 168
Darius Pečiulis
20
8 706 85 158
Edita Aušraitė
524
8 706 86 000
Eldaras Sadychovas
310
8 706 85 163
Kęstutis Markevičius
524
8 706 85 164
Darius Laukaitis
401
8 706 85 166
Vilmantas Balna
19
8 706 85 159
Nerijus Banevičius
19
8 706 85 160
AKMENĖS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:L. Petravičiaus a. 2, 85132 Naujoji Akmenė 
Telefonas:8 706 85 202
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I-III  8.00–17.00 val., IV  8.00–18.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Akmenės skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
 
 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Zigmantas Šimkus
205
8 706 85 611
Valė Širvinskienė
312
8 706 85 202
Virga Andriuškienė
310A
8 706 85 208
Lina Juškaitė
314
8 706 85 204
Birutė Kulvinskienė
311
8 706 85 209
Rimantė Rasickienė
311
8 706 85 206
Janina Jonė Krumcholcaitė
315
8 706 85 205
ALYTAUS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Naujoji g. 2, 62116 Alytus 
Telefonas:8 706 85 211, 8 706 85 213
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II, IV 8.00–17.00 val., III  7.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Alytaus skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ilona Marčinskienė
118
8 706 85 211
Diana Jančienė
114
8 706 85 212
Gintarė Kalendauskienė
117
8 706 85 213
Danutė Štreimikienė
120
8 706 85 222
Gražina Kaminskienė
116
8 706 85 223
Liucija Rinkevičiūtė
119
8 706 85 215
Sandra Daukšienė
103
8 706 85 214
Liucija Buzė
104
8 706 85 225
Raimundas Pipiras
115
8 706 85 217
Ilona Janulevičienė
116
8 706 85 218
Laima Busaitienė
114
8 706 85 219
Jolanta Ražanauskaitė
103
8 706 85 221
Toma Guntulienė
103
8 706 85 680
Neringa Pilvelienė
406
8 706 85 226
Donata Cibulskienė
8 706 85 220
Regina Samuolienė
103
8 706 85 224
ANYKŠČIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:J. Biliūno g. 19, 29111 Anykščiai 
Telefonas:8 706 85 231, 8 706 85 233
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val.., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, IV  8.00–17.00 val., II-III  7.30–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Anykščių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Dainius Petrauskas
205
8 706 85 231
Renata Tubienė
203
8 706 85 232
Gerda Vaicekauskienė
202
8 706 85 239
Vyriausioji specialistė
Lina Skrodenytė-Rudokienė
8 706 85 233
Valdas Maneika
201
8 706 85 234
Valdas Čenys
206
8 706 85 235
Silvestra Petronienė
208
8 706 85 237
Lina Talutė
208
8 706 85 240
Zita Sriubienė
201
8 706 85 241
Virginija Imbrasienė
201
8 706 85 236
Asta Gudelienė
204
8 706 85 242
Lina Vaidakavičiūtė
207
8 706 85 233
Violeta Matevičienė
201
8 706 85 243
BIRŽŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Rotušės g. 25, 41138 Biržai 
Telefonas:8 706 85 253
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I 8.00–18.00 val., II-IV 8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Biržų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
 
 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Romana Klimienė
2
8 706 85 252
Jolanta Gatavynienė
7
8 706 85 253
Kristina Mažeikienė
4
8 706 85 256
Elona Baradinskienė
3
8 706 85 257
Rita Bajorienė
3
8 706 85 258
Raimonda Kazlauskienė
29
8 706 85 260
Jūratė Balčiūnienė
29
8 706 85 259
Lina Bartaševičienė
7
8 706 85 262
Violeta Tušinskienė
4
8 706 85 261
DRUSKININKŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus al. 2, 66119 Druskininkai 
Telefonas:8 706 85 272
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III, IV 8.00–17.00 val., II 7.30–17.30 val., V 8.00–15.45 val.   
Druskininkų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Alytaus skyriaus patarėja, atliekanti Druskininkų skyriaus vedėjos funkcijas
Diana Jančienė
Edita Maksvytienė
1
8 706 85 276
Jurgita Nevulienė
11
8 706 85 274
Laura Lazickaitė
1
8 706 85 272
Andrius Juodauga
11
8 706 85 273
Jolita Nevulienė
12
8 706 85 275
ELEKTRĖNŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Elektrinės g. 8, 26108 Elektrėnai 
Telefonas:8 706 85282
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III, IV  8.00–17.00 val., II  8.00–18.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Elektrėnų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Justina Baumilienė
228
8 706 85 283
Nijolė Budraitienė
230
8 706 85 282
Jurgita Novelskienė
223
8 706 85 284
Lina Viršilaitė-Štarienė
224
8 706 85 289
Jovita Zakarevičienė
225
8 706 85 288
Violeta Butkienė
226
8 706 85 286
IGNALINOS IR VISAGINO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Atgimimo g. 24, 30113 IgnalinaTelefonas:8 706 85 292
 Parko g. 14-424, 31139 Visaginas  
El. paštas:[email protected]
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val.
Asmenų aptarnavimo laikas:
Ignalina
Visaginas

I, III, IV  8.00–17.00 val., II  8.00–18.00 val., V  8.00–15.45 val.
Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį nuo 13.00-17.00 val.
Ignalinos ir Visagino skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Arvydas Bagdonas
1
8 706 85 291
Aurelijus Kūris
4
8 706 85 296
Nikolaj Truchin
3
8 706 85 293
Ilona Sketerskienė
7
8 706 85 298
Laimutė Gasianec
6
8 706 85 300
Ilona Ašmėgienė
6
8 706 85 302
Valdas Raketis
4
8 706 85 304
Rimantas Medeišis
6
8 706 85 305
Janina Ribokienė
5
8 706 85 303
Aušra Girdziušienė
2
8 706 85 299
Inga Bielinytė
1
8 706 85 292
JONAVOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Žeimių g. 13, 55158 Jonava 
Telefonas:8 706 85 311, 8 706 85 312
El. paštas[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I  7.30–17.30 val., II-IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Jonavos skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Raminta Auksaitienė
324
8 706 85 311
Jūratė Jurevičienė
424
8 706 85 317
Oksana Paškauskienė
324
8 706 85 312
Vilma Tamošiūnienė
301
8 706 85 314
Danguolė Pečiulienė
322
8 706 85 316
Eglė Pavasarytė
8 706 85 320
Ona Palaimienė
425
8 706 85 321
JONIŠKIO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Livonijos g. 10, 84124 Joniškis 
Telefonas:8 706 85 332
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III 8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Joniškio skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Laima Matulytė
306
8 706 85 337
Artūras Norkus
308
8 706 85 335
Sandra Budriuvienė
304
8 706 85 336
Fausta Attienė
305
8 706 85 338
Stanislovas Budrys
308
8 706 85 340
Laura Rudauskienė
8 706 85 334
JURBARKO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Dariaus ir Girėno g. 120A, 74187 Jurbarkas 
Telefonas:8 706 85 352
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I 8.00–18.00 val., II-IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Jurbarko skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Živilė Remeikienė
8
8 706 85 357
Rima Survilienė
6
8 706 85 354
Nerija Štulienė
5
8 706 85 355
Aurelija Lankutienė
8
8 706 85 356
Jurgita Miliuvienė
7
8 706 85 358
Renata Gadliauskienė
3
8 706 85 353
KAIŠIADORIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Gedimino g. 118, 56166 Kaišiadorys 
Telefonas: 8 706 85 372
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00-17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I-III  8.00–17.00 val., IV  8.00–18.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Kaišiadorių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Asta Žukelienė
205
8 706 85 384
Rasa Šiškaitė
204
8 706 85 372
Ilona Petkevičienė
208
8 706 85 379
Justina Bandzevičienė
206
8 706 85 375
Lijana Buteikienė
206
8 706 85 373
Danguolė Jacinavičienė
201
8 706 85 381
KAUNO MIESTO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:L. Sapiegos g. 10, 44251 Kaunas 
Telefonas:8 706 85 419, 8 706 85 393
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I-III  8.00–17.00 val., IV  7.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.  
Kauno miesto skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Alma Markuckienė
101
8 706 85 391
Kęstutis Tarnauskas
104
8 706 85 423
Donatas Beinaris
102
8 706 85 441
Alma Daubarė
101A
8 706 85 393
Greta Gecevičiūtė-Kulbienė
102
8 706 85 422
Birutė Goštautienė
109
8 706 85 396
Judita Šovaitė
8
8 706 85 414
Neringa Janionytė Puknienė
308
8 706 85 394
Skirmantas Žukauskas
111
8 706 85 395
Vidmantė Nečionienė
107
8 706 85 402
Rima Zaikauskienė
308
8 706 85 405
Simona Butkutė
110
8 706 85 407
Diana Mocevičienė
106
8 706 85 418
Irma Grigaliūnienė
107
8 706 85 404
Rima Vaišvilienė
8
8 706 85 406
Sigita Paliokienė
107
8 706 85 403
Raselė Domeikienė
105
8 706 85 408
Inga Kelmickienė
308
8 706 85 397
Deimantė Terechovienė
103
8 706 85 400
Svetlana Valentukevičienė
109
8 706 85 411
Vyriausioji specialistė
(dokumentų priėmimas išdavimas)
Renata Kuzmina
108
8 706 85 419
Neringa Lukoševičienė
107
8 706 85 409
Asta Grikštienė
8
8 706 85 413
Kristina Kuzminova
103
8 706 85 417
Laima Jančiukaitė
110
8 706 85 415
Regina Dereškevičienė
12
8 706 85 420
KAUNO RAJONO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:L. Sapiegos g. 10, 44251 Kaunas 
Telefonas:8 706 85 451, 8 706 85 433
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I  7.00–17.00 val., II-IV 8.00-17.00 val., V  8.00-15.45 val.
 
Kauno rajono skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Jolita Gūžienė
306
8 706 85 447
Kristina Kasiulienė
209
8 706 85 424
Laima Kinčienė
206
8 706 85 433
Neringa Šeškienė
304
8 706 85 398
Simonas Činikas
201
8 706 85 437
Kristina Arnašienė
204
8 706 85 453
Jolanta Skruodienė
208
8 706 85 446
Asta Valiūnienė
202
8 706 85 440
Enrika Ramanauskienė
306
8 706 85 459
Jūratė Buzienė
202
8 706 85 438
Gražina Jonikaitė
202
8 706 85 442
Gintaras Žigas
6
8 706 85 434
Kristina Biliuvienė
306
8 706 85 459
Vilma Aleknavičienė
209
8 706 85 456
Albertas Viršilas
7
8 706 85 436
Rimas Balevičius
7
8 706 85 435
Virgilijus Zavistanavičius
6
8 706 85 458
Asta Nenartavičienė
204
8 706 85 443
Irena Venckuvienė
208
8 706 85 449
Ramunė Viršilienė
203
8 706 85 450
Vaida Miškinytė Zavistanavičienė
204
8 706 85 452
Simona Adomaitytė
307
8 706 85 457
Loreta Armalienė
208
8 706 85 454
Danutė Juronienė
4
8 706 85 455
Rasutė Ratkelienė
203
8 706 85 448
Mindaugas Budginas
203a
8 706 85 439
Kristina Bankevičienė
306
8 706 85 444
Sandra Jakovyšinienė
108
8 706 85 451
KĖDAINIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai 
Telefonas:8 706 85 461, 8 706 85 463
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, IV  7.30–17.00 val., II, III 8.00-17.00 val., V  8.00-15.45 val. 
Kėdainių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Elva Druktenienė
518
8 706 85 461
Ramūnė Baziliauskaitė
520
8 706 85 466
Vijolė Samalienė
507
8 706 85 467
Gintarė Streibeikienė
508
8 706 85 470
Monika Čiplienė
506
8 706 85 469
Raminta Bartkevičienė
8 706 85 463
Karolina Lukšienė
517
8 706 85 464
Vilma Stanionienė
520
8 706 85 465
Kristina Petravičiūtė
519
8 706 85 472
Gema Linkienė
508
8 706 85 473
KELMĖS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vytauto Didžiojo g. 82, 86142 Kelmė 
Telefonas:8 706 85 482, 8 706 85 481
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I-III  8.00–17.00 val., IV 8.00–18.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Kelmės skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Arvydas Žukauskas
102
8 706 85 481
Ugnė Kunickienė
104
8 706 85 491
Vidas Spūdvilas
110
8 706 85 490
Indrė Labanauskaitė
109
8 706 85 486
Irma Stulginskienė
109
8 706 85 483
Stasė Česnaitė
111
8 706 85 488
Kristina Margienė
105
8 706 85 485
KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Danės g. 17, 92117 Klaipėda 
Telefonas:8 706 85 502, 8 706 85 504
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III, IV  8.00–17.00 val., II  7.30–17.30 val., V  8.00–15.45 val. 
Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Saulenė Narkuvienė
300
8 706 85 501
Rimvydas Gaudėšius
309
8 706 85 503
Svajūnas Mačiulskis
310
8 706 85 504
Violeta Šiaudvytienė
305
8 706 85 505
Kristina Bernotienė
304
8 706 85 506
Irma Anučauskienė
306
8 706 85 509
Rolandas Ramanauskas
308
8 706 85 507
KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Kvietinių g. 19B, Gargždai, 96121 Klaipėdos rajonas 
Telefonas:8 706 85 513, 8 706 85 511
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II, IV 8.00–17.00 val., III  8.00–18.00 val., V  8.00-15.45 val. 
Klaipėdos rajono skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Daiva Bukavičienė
9
8 706 85 511
Diana Pačkauskienė
5
8 706 85 520
Diana Rafanavičienė
1
8 706 85 513
Reda Siautilė
9
8 706 85 518
Petras Ruškys
5
8 706 85 525
Vilma Pabrėžienė
9
8 706 85 515
Valdas Daugėla
10
8 706 85 516
Vilma Lengvinaitė
9
8 706 85 524
Agnė Tunaitienė
8
8 706 85 519
Jolanta Ravinytė
8 706 85 529
Rūta Petraitienė
9
8 706 85 527
Inga Šakinienė
9
8 706 85 522
Viktorija Riškienė
10
8 706 85 526
Aurimas Beržonskis
9
8 706 85 528
Romualdas Gudjonis
9
8 706 85 521
Vilma Ladauskienė
9
8 706 85 523
Karolina Sipavičienė
10
8 706 85 512
KRETINGOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:J. K. Chodkevičiaus g. 10, 97130 Kretinga 
Telefonas:8 706 85 531, 8 706 85 532
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II, IV  8.00–17.00 val., III  7.30–17.30 val., V  8.00–15.45 val. 
Kretingos skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Dalia Vaičikauskaitė
221
8 706 85 535
Lina Mickuvienė
212
8 706 85 533
Jūratė Misienė
215
8 706 85 536
Loreta Bručkienė
215
8 706 85 542
Laura Bunė
222
8 706 85 541
Violeta Baltušienė
220
8 706 85 543
Zita Lapėnienė
213
8 706 85 537
Justinas Knieža
214
8 706 85 534
Rita Urbonavičienė
222
8 706 85 538
Vita Buizinienė
213
8 706 85 540
Daiva Paškevičienė
220
8 706 85 539
KUPIŠKIO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Gedimino g. 36, 40130 Kupiškis 
Telefonas:8 706 85 552, 8 706 85 551
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I-IV 8.00-17.00 val.,  V  7.00–15.45 val. 
Kupiškio skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Aušra Uldukienė
3
8 706 85 551
Edita Gedvilienė
2
8 706 85 552
Artūras Sliekas
8
8 706 85 556
Regina Bočiulienė
18
8 706 85 553
Virginija Bražienė
14
8 706 85 554
Danguolė Voversienė
7
8 706 85 557
Alma Valintėlienė
15
8 706 85 558
Audronė Kurulienė
5
8 706 85 561
Laimutė Stakėnienė
18
8 706 85 560
LAZDIJŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vytauto g. 10, 67122 Lazdijai 
Telefonas:8 706 85 577, 8 706 85 572
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I–III 8.00–17.00 val., IV 7.30–17.00 val., V  7.30–15.45 val. 
Lazdijų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Audronė Gerasimovienė
32
8 706 85 572
Vanda Stankevičienė
36
8 706 85 578
Vilma Merkininkienė
43
8 706 85 579
Jūratė Budreikienė
40
8 706 85 580
Vyriausioji specialistė
Dovilė Žalytė
30
8 706 85 571
Vaida Jagelavičienė
39
8 706 85 581
Andrius Milkus
38
8 706 86 506
Danutė Amšiejienė
21
8 706 85 577
Gedvilė Žukauskaitė
44
8 706 85 582
Tadas Pileckas
45
8 706 85 575
Vida Draskinienė
46
8 706 85 573
MARIJAMPOLĖS, KAZLŲ RŪDOS IR KALVARIJOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius 2023 m. gruodžio 5-7 dienomis persikrausto į kitas patalpas, esančias Vytauto g. 28, 68295 Marijampolėje. Persikėlimo metu nevyks tiesioginis asmenų aptarnavimas, todėl atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Adresas: Laisvės g. 4, 68306 Marijampolė (įėjimas iš Laisvės g. 2)Telefonas:8 706 85 599
 S. Daukanto g. 19-408, 69430 Kazlų Rūda  8 706 85 607
 Laisvės g. 14, 69214 Kalvarija 8 706 85 606
El. paštas:[email protected]
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val.
Asmenų aptarnavimo laikas:
Kazlų Rūdoje

II 7.00–16.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
KalvarijojeI, II, IV 8.00–16.00 val., III 8.00–12.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
MarijampolėjeI-III 8.00–17.00 val., IV 8.00–18.00 val., V 8.00–15.45 val.
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Vilma Tumosienė
212
8 706 85 595
Skyriaus patarėja
Jurgita Šmulkštytė
221
8 706 85 598
Irida Grigaravičienė
211
8 706 85 599
Jolita Bendžiuvienė
215
8 706 85 603
Algirdas Sinickas
214
8 706 85 594
Loreta Krupavičienė
223
8 706 85 596
Regina Slančiauskienė
221
8 706 85 600
Zita Svitojienė
213
8 706 85 602
Laura Vainalavičienė
221
8 706 85 592
Kristina Naujokienė
210
8 706 85 604
Laura Jaseliūnienė
223
8 706 85 593
Jolanta Pečkaitienė
1 k.
8 706 85 606
Vyriausiasis specialistas
Vytautas Špokevičius
210
8 706 85 601
Giedrė Rukienė
210
8 706 85 601
Aivaras Montvila
214
8 706 85 591
Viktorija Kisieliauskienė
210
8 706 85 608
Regina Baranauskienė
223
8 706 85 605
Raimonda Pačėsienė
215
8 706 85 610
MAŽEIKIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Laisvės g. 39, 89225 Mažeikiai 
Telefonas:8 706 85 613
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V  8.00–15.45 val.  
Mažeikių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Zigmantas Šimkus
205
8 706 85 611
Ona Brazdauskienė
203
8 706 85 612
Vaida Krikštanavičienė
206
8 706 85 613
Mindaugas Šimkus
202
8 706 85 617
Mantas Zabiela
202
8 706 85 621
Živilė Kibeikienė
201
8 706 85 620
Jolanta Pudžiuvienė
202
8 706 85 614
Indrė Barzdienė
204
8 706 85 618
Birutė Priedininkienė
106
8 706 85 622
Lina Liulytė
201
8 706 85 623
MOLĖTŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai 
Telefonas:8 706 85 633, 8 706 85 631
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III, IV 8.00–17.00 val., II 7.00-17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Molėtų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Anykščių skyriaus vedėjas, atliekantis Molėtų skyriaus vedėjo funkcijas
Dainius Petrauskas
205
8 706 85 231
Zita Černiauskienė
118
8 706 85 632
Aušra Diktorienė
120
8 706 85 633
Ramūnas Markauskas
125
8 706 85 635
Danguolė Kaselienė
124
8 706 85 634
Dalius Pečiūra
124
8 706 85 643
Ogilija Buckutė
117
8 706 85 641
Elena Jankauskienė
115
8 706 85 637
Jūratė Balinskienė
124
8 706 85 295
Jolanta Gečytė
120
8 706 85 639
Donata Braškienė
115
8 706 85 640
Rasa Žvinienė
125
8 706 85 645
PAKRUOJO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vytauto Didžiojo g. 94, 83162 Pakruojis 
Telefonas:8 706 85 652
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Pakruojo skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
 
 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Audrius Radeckis
314
8 706 85 651
Laima Lukočienė
313
8 706 85 655
Sigita Dičkalnienė
314
8 706 86 240
Karolina Leščinskytė
314
8 706 85 656
Dovydas Livanas
314
8 706 85 653
Laima Jurevičienė
313
8 706 85 657
Asta Kranauskienė
305
8 706 85 652
PALANGOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Gintaro g. 33A, 00134 Palanga 
Telefonas:8 706 85 662, 8 706 85 661
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I 8.00–18.00 val., II-IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Palangos skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Mantas Luinys
201
8 706 85 666
Birutė Kaziukonienė
111
8 706 85 662
Virginija Vermontaitė
109
8 706 85 665
Ramunė Černeckienė
108
8 706 85 670
Ingrida Šakickienė
201
8 706 85 668
Skaistė Užameckytė
110
8 706 85 663
Zelta Jakinevičienė
108
8 706 85 667
PANEVĖŽIO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys 
Telefonas:8 706 85 683
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II, IV  8.00–17.00 val., III  8.00–18.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Panevėžio skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Dalia Gvozdienė
201
8 706 85 682
Rytis Kazilevičius
211
8 706 85 687
Kęstutis Chrapačas
211
8 706 85 674
Gitana Želnienė
315
8 706 85 675
Živilė Balčienė
303
8 706 85 684
Ramunė Uselienė
309
8 706 85 692
Agneta Slušnytė
105
8 706 85 683
Inga Kaupienė
309
8 706 85 685
Aušra Žėkienė
314
8 706 85 694
Daiva Sapiženkienė
312
8 706 85 693
Jūra Sikarskienė
316
8 706 85 686
Sigitas Šukys
306
8 706 85 671
Gražina Januševičienė
315
8 706 85 688
Donata Maskaliovienė
302
8 706 85 690
Renata Zaborienė
105
8 706 85 695
Alė Mašalienė
310
8 706 85 676
Vida Einorytė
308
8 706 85 677
PASVALIO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys 
Telefonas:8 706 85 704, 8 706 85 701
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  7.30–17.00 val., II, IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val.  
Pasvalio skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Genovaitė Pakštaitienė
406
8 706 85 701
Inga Drevinskienė
118
8 706 85 704
Auksė Grabskienė
408
8 706 85 702
Romualda Špiklienė
403
8 706 85 706
Ilona Genelytė
Justina Bajorūnienė
8 706 85 703
Angelė Plevokienė
408
8 706 85 710
Aida Čirvinskienė
401
8 706 86 243
Vidmantas Naudžiūnas
407
8 706 85 707
PLUNGĖS IR RIETAVO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Paprūdžio g. 20, 90124  PlungėTelefonas:8 706 85 713
   8 706 85 714
El. paštas:[email protected]
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val.
Asmenų aptarnavimo laikas:I-III  8.00–17.00 val., IV 7.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Plungės ir Rietavo skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Steponas Januška
301
8 706 85 711
Regina Krauleidienė
316
8 706 85 712
Raimonda Kučinskienė
318
8 706 85 713
Arūnas Rupeika
303
8 706 85 725
Rima Reimarienė
317
8 706 85 718
Daina Lakačauskė
317
8 706 85 717
Giedrė Vaitkutė
304
8 706 85 719
Doneta Pakalniškienė
304
8 706 85 720
Donatas Jonaitis
302
8 706 85 722
Apolinaras Latakas
305
8 706 85 723
Jovita Atutienė
110
8 706 85 724
Irena Žvirzdinienė
305
8 706 85 716
PRIENŲ IR BIRŠTONO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Laisvės a. 12, 59126 PrienaiTelefonas:8 706 85 732
El. paštas:[email protected]
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val.
Asmenų aptarnavimo laikas:I, IV  7.30–17.00 val.,  II, III  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val.
Prienų ir Birštono skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Deimantas Tarulis
204
8 706 85 745
Greta Jonkutė
215
8 706 85 734
Linutė Dukavičiūtė
8 706 85 736
Edita Stravinskienė
210
8 706 85 738
Gintautas Kandrotas
210
8 706 85 740
Rūta Griušelionienė
205
8 706 85 743
Magdelena Jankauskienė
208
8 706 85 732
RADVILIŠKIO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Aušros  a. 10, 82196 Radviliškis 
Telefonas:8 706 85 752
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV 7.30–17.00 val., V 8.00–15.45 val.  
Radviliškio skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Algirdas Gedminas
107
8 706 85 753
Inga Monkienė
107
8 706 85 752
Ieva Skirmantė
108
8 706 85 760
Vida Rodžianskienė
120
8 706 85 755
Snieguolė Augustienė
108
8 706 85 756
Jovita Pakamorienė
105
8 706 85 762
Vytautas Urbonas
105
8 706 85 757
Viktorija Draugšienė
8 706 85 762
Virgilijus Kūris
106
8 706 85 758
Rimvydas Dičiūnas
106
8 706 85 759
Inga Zemlickienė
119
8 706 85 754
RASEINIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Dominikonų g. 2A, 60169 Raseiniai 
Telefonas:8 706 85 773
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I 8.00–18.00 val., II-IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val.  
Raseinių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Tauragės ir Pagėgių skyriaus vedėjas, atliekantis Raseinių skyriaus vedėjo funkcijas
Ričardas Ažna
311
8 706 85 961
Vaida Beržanskaitė
203
8 706 85 772
Dalia Vaičikauskienė
201
8 706 85 773
Lina Matukaitienė
206
8 706 85 779
Diana Vaičiulienė
204
8 706 85 774
Vida Mačiulskienė
204
8 706 85 775
Audrius Kumpikevičius
205
8 706 85 781
Marytė Daunorienė
207
8 706 85 777
Jolanta Bacienė
207
8 706 85 778
Rimvydas Vaivada
208
8 706 85 782
Vyresnioji specialistė
Lina Bardauskaitė
208
8 706 85 784
Rasa Zinkevičienė
205
8 706 85 783
ROKIŠKIO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:P. Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis 
Telefonas:8 706 85 791, 8 706 85 793
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Rokiškio skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Arvydas Šarka
202
8 706 85 791
Irena Baronienė
101A
8 706 85 792
Laimis Jasinevičius
201
8 706 85 794
Valdas Kavaliauskas
201
8 706 85 795
Jūratė Deksnienė
201
8 706 85 798
Audronė Rinkevičienė
203
8 706 85 799
Aušra Tičkienė
204
8 706 85 801
Vilija Kavaliauskienė
206
8 706 85 803
Vyriausioji specialistė
Eglė Griciūtė
204
8 706 85 804
Asta Butėnaitė
206
8 706 85 805
Rosita Remeikė
203
8 706 85 800
Linoreta Kundrotienė
101
8 706 85 793
Eugenija Končienė
214
8 706 85 802
SKUODO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas 
Telefonas:8 706 85 811, 8 706 85 815
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II, IV  8.00–17.00 val., III 8.00–18.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Skuodo skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Laimutis Luožys
308
8 706 85 811
Aušra Bertienė
309
8 706 85 812
Žydrūnas Kumpis
305
8 706 85813
Erikas Žilius
305
8 706 85 814
Rita Daukšienė
307
8 706 85 815
Ieva Stoncelytė
307
8 706 85 818
Jolanta Juškienė
306
8 706 85 816
Elena Žukauskaitė
304
8 706 85 817
ŠAKIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai 
Telefonas:8 706 85 821, 8 706 85 822
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val.,pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Šakių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Algirdas Vaičiūnas
318
8 706 85 821
Remigijus Dumčius
304
8 706 85 829
Daiva Starinskienė
305
8 706 85 825
Rasa Rutkauskienė
300
8 706 85 826
Augustė Fovienė
312
8 706 85 832
Sidona Juodviršienė
310
8 706 85 823
Daiva Dimaitienė
306
8 706 85 830
Nijolė Ruočkuvienė
312
8 706 85 828
ŠALČININKŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai 
Telefonas:8 706 85 841, 8 706 85 843
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II, IV 8.00–17.00 val., III  7.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Šalčininkų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Slavomir Sinkevič
413
8 706 85 841
Irena Simuntienė
412
8 706 85 842
Ilona Volodkovič
419
8 706 85 846
Veslavas Gornostajus
420
8 706 85 843
Vitoldas Voroneckis
417
8 706 85 844
Robert Veligor
419
8 706 85 845
Renata Volkovska
420
8 706 85 847
Galina Petrašun
418
8 706 85 849
Irėna Kuprijan
421
8 706 85 848
Jolita Petrilovskienė
418
8 706 85 850
Artur Vasiukevič
ŠIAULIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai 
Telefonas:8 706 85 862, 8 706 85 882
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas: I, II, IV  8.00–17.00 val., III 7.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.                                                   
 
Šiaulių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Zigmantas Donatas Dranginis
115
8 706 85 862
Sandra Jancevičienė
8 706 85 877
Brigita Kasparavičienė
121
8 706 85 882
Nerijus Jokšas
128
8 706 85 864
Stepas Žutautas
122
8 706 85 866
Gintaras Drazdauskas
130
8 706 85 867
Marius Staniulis
124
8 706 85 868
Dalia Andraitienė
128
8 706 85 870
Roma Drazdauskienė
123
8 706 85 872
Rasa Tamulevičiūtė
127
8 706 85 876
Tatjana Plukienė
124
8 706 85 875
Loreta Baliutavičienė
104
8 706 85 878
Loreta Tvaronavičienė
101
8 706 85 884
Deimantė Jurgelytė
123
8 706 85 861
Ilona Jatkauskienė
104
8 706 85 880
Asta Staniulienė
126
8 706 85 879
Egidijus Bučys
101
8 706 85 885
Aneta Gajauskienė
116
8 706 85 881
Jolita Mozerienė
127
8 706 85 863
Žaneta Songailienė
120
8 706 85 865
Viktoras Jankauskas
126
8 706 85 883
Filomena Stancelaitienė
125
8 706 85 874
Nijolė Liupšienė
125
8 706 85 869
Elena Sūdžienė
117
8 706 85 871
ŠILALĖS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Dariaus ir Girėno g. 6, 75135 Šilalė 
Telefonas:8 706 85 891, 8 706 85 892
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Šilalės skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Romualdas Bukauskas
7
8 706 85 891
Dalia Kuzminskienė
4
8 706 85 892
Jonas Kačinauskas
3
8 706 85 893
Daiva Gudjonienė
8
8 706 85 894
Vita Dobilienė
6
8 706 85 898
Sigita Dauliuvienė
3
8 706 85 899
Genovaitė Ežerskienė
9
8 706 85 895
Kęstutis Alijošius
6
8 706 85 901
Samanta Luganeckaitė
5
8 706 85 900
Kazys Paliakas
3
8 706 85 902
Dalytė Raudonienė
3
8 706 85 897
Virginija Tautvydienė
4
8 706 85 896
ŠILUTĖS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Lietuvininkų g. 8, 99185 Šilutė 
Telefonas:8 706 85 911, 8 706 85 913
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I-IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III, IV  8.00–17.00 val., II 8.00–18.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Šilutės skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Algirdas Balčiūnas
305
8 706 85 911
Dalia Ona Šimkienė
304
8 706 85 912
Ida Vasiljevienė
313
8 706 85 925
Jurgita Deivikienė
102
8 706 85 913
Žydrūnas Šiaudvytis
303
8 706 85 914
Jolita Girčienė
314
8 706 85 916
Ilona Kuhlinienė
302
8 706 85 917
Sonata Girdvainienė
303
8 706 85 915
Astrida Daukintienė
301
8 706 85 919
Skirmantė Galvydė
102
8 706 85 920
Lina Norgilienė
302
8 706 85 923
Vyriausioji specialistė
Jolanta Kubaitienė
301
8 706 85 924
Agnė Vingytė – Grikšienė
312
8 706 85 922
Vyresnioji specialistė
Erika Pocienė
312
8 706 85 921
ŠIRVINTŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus g. 61, 19120 Širvintos 
Telefonas:8 706 85 939, 8 706 85 932
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I 8.00–18.00 val., II-IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Širvintų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Arvydas Vosylius
301
8 706 85 931
Regina Kornijenko
311
8 706 85 939
Dangira Bareikienė
302
8 706 85 937
Henrikas Švedas
307
8 706 85 933
Rasa Vainienė
308
8 706 85 934
Nijolė Švedienė
305
8 706 85 935
Daiva Žudytė
310
8 706 85 932
Algis Šalkauskas
306
8 706 85 940
ŠVENČIONIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus g. 6, 18123 Švenčionys 
Telefonas:8 706 85 942
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Švenčionių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Marija Levarauskienė
222
8 706 85 941
Vida Vilkoicienė
220
8 706 85 942
Živilė Tepliakovienė
221
8 706 85 948
Artūras Korolkovas
224
8 706 85 943
Asta Paškevič
223
8 706 85 946
Giedrė Juozapavičienė
218
8 706 85 947
Rasa Semėnienė
218
8 706 85 950
Leonarda Urmonienė
223
8 706 85 949
Ieva Veličkienė
225
8 706 85 944
TAURAGĖS IR PAGĖGIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Vasario 16-osios g. 6, 72258 TauragėTelefonas:8 706 85 961,8 706 85 963 
 Vilniaus g. 25,  Pagėgiai Telefonas:8 706 85 966 
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  7.30–17.00 val., II, IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Tauragės ir Pagėgių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ričardas Ažna
311
8 706 85 961
Reda Lukavičienė
309
8 706 85 962
Aivaras Betingis
Gražina Šneideraitytė
310
8 706 85 963
Rita Kairienė
301
8 706 85 965
Indrė Petrauskaitė
314
8 706 85 967
Dainora Jurgutienė
314
8 706 85 969
Vida Šlepavičienė
314
8 706 85 976
Eglė Narmontienė
315
8 706 85 966
Loreta Butkutė
313
8 706 85 979
Violeta Junkarienė
215
8 706 85 977
Elena Jucikienė
201
8 706 85 978
Virginija Jakštienė
309
8 706 85 972
Roma Kantminienė
314
8 706 85 974
Edita Akstinienė
201
8 706 85 971
TELŠIŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Respublikos g. 32, 87333 Telšiai 
Telefonas:8 706 85 983, 8 706 85 981
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, IV  8.00–17.00 val., II  7.30–17.00 val., III  8.00–17.30 val., V  8.00–15.45 val. 
Telšių skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Saulius Leščiauskas
412
8 706 85 981
Aušra Ivoškienė
414
8 706 85 983
Rima Burnickienė
415
8 706 85 986
Erika Rekašienė
419
8 706 85 987
Vaida Pilvinienė
416
8 706 85 989
Dalius Monstavičius
205
8 706 85 988
Saulius Bumblauskas
410
8 706 85 993
Živilė Kolesinskytė
Daiva Kontrimienė
408
8 706 85 990
Povilas Sadauskis
418
8 706 85 991
Rimantas Šetikas
420
8 706 85 984
TRAKŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Birutės g. 27, 21114 Trakai 
Telefonas:8 706 86 012, 8 706 86 002
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III, IV  8.00–17.00 val., II  7.30–17.30 val., V  8.00–15.45 val. 
Trakų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Lina Karankevičiūtė
8
8 706 86 011
Jurgita Žabelovičienė
1
8 706 86 012
Gintaras Zubrickas
5
8 706 86 004
Danuta Pužienė
4
8 706 86 014
Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė
6
8 706 86 003
Agneška Paškonienė
6
8 706 86 010
Genovaitė Steponavičienė
9
8 706 86 006
Erika Šumskienė
5
8 706 86 008
Vyriausioji specialistė
Viktorija Smalakienė
8 706 86 007
Nerijus Panasiukas
2
8 706 86 013
Valentina Tankelevičienė
5
8 706 86 009
Evelina Kriščiūnienė
7
8 706 86 015
Svetlana Filipovič
1
8 706 86 002
UKMERGĖS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Vilniaus g. 87, 20170 Ukmergė 
Telefonas:8 706 86 021, 8 706 86 022
El. laiškas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II  8.00–17.30 val., III, IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Ukmergės skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Artūras Burneika
3
8 706 86 021
Regina Lochankova
3
8 706 86 022
Maja Valentina Tursienė
4
8 706 86 029
Dalia Pranienė
2
8 706 86 024
Rita Pratapienė
1
8 706 86 027
Larisa Mačiūtienė
1
8 706 86 028
Daiva Stalionienė
1
8 706 86 025
Gita Baginskienė
2
8 706 86 026
Ona Didžbalienė
2
8 706 86 030
UTENOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Maironio g. 9, 28142 Utena 
Telefonas:8 706 86 043
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I-IV  8.00–17.00 val.,  V  7.00–15.45 val.  
Utenos skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Vita Vilūnaitė
201
8 706 86 041
Raimondas Katinas
203
8 706 86 042
Liutauras Kviklys
204
8 706 86 045
Dalia Žukauskienė
202
8 706 86 043
Neringa Jovaraitė
208
8 706 86 046
Rasa Kviečiūnienė
207
8 706 86 047
Marytė Bražiūnienė
207
8 706 86 049
Edita Bikelienė
205
8 706 86 050
Asta Kalasauskienė
207
8 706 86 054
Birutė Zabukienė
200
8 706 86 056
Rasa Žilinskienė
208
8 706 86 055
Laima Nakutienė
205
8 706 86 052
Danguolė Skliaustienė
210
8 706 86 051
VARĖNOS SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:J. Basanavičiaus g. 7, 65182 Varėna 
Telefonas:8 706 86 063
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I-IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, III  8.00–17.00 val., II, IV  7.30–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Varėnos skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Vilma Ivanauskaitė Mizarienė
109
8 706 86 062
Rima Kaziukonienė
107
8 706 86 063
Alvydas Karaciejus
213
8 706 86 064
Vladimiras Valiukonis
102
8 706 86 066
Antanina Balčiuvienė
208
8 706 86 067
Drąsutė Antropikienė
102
8 706 86 070
Živilė Akulavičiūtė
205
8 706 86 069
Svajūnė Maciukonytė
206
8 706 86 076
Onutė Baliulevičiūtė
209
8 706 86 072
Dalia Gudačienė
210
8 706 86 073
Kęstas Arbutavičius
203
8 706 86 075
Marijona Kamandulienė
104
8 706 86 074
Vida Stonytė-Girdzevskaja
207
8 706 86 078
Dalia Sakalauskienė
105
8 706 86 079
Saulutė Balčiūnienė
103
8 706 86 081
VILKAVIŠKIO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:J. Basanavičiaus a. 11, 70101 Vilkaviškis 
Telefonas:8 706 86 100, 8 706 86 091
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I, II  7.30–17.00 val., III, IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. 
Vilkaviškio skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Vilija Belozarienė
306
8 706 86 091
Asta Vizbarienė
304
8 706 86 094
Daiva Sakatauskienė
301
8 706 86 102
Agnė Viltrakytė
309
8 706 86 096
Gitana Skominaitė
301
8 706 86 101
Laura Krunkauskienė
304
8 706 86 099
Darius Prasauskas
303
8 706 86 098
Vilma Šeštakauskienė
307
8 706 86 100
VILNIAUS MIESTO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Gedimino pr. 19, Vilnius (Asmenų priėmimas:  J. Lelevelio g. 6) 
Telefonas:8 706 86 147, 8 706 86 148, 8 706 86 149
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Išankstinė registracija 
 

 
Vilniaus miesto skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Elektrėnų skyriaus vedėja, atliekanti Vilniaus miesto skyriaus vedėjo funkcijas
Justina Baumilienė
8 706 85 283
Nerijus Sudonis
803
8 706 86 132
Gintarė Martinkutė
708
8 706 86 142
Anželika Rastenienė
708
8 706 86 146
Deima Navickienė
110
8 706 85 487
Žaneta Sabockienė
703
8 706 86 112
Vilma Dabkienė
702
8 706 86 113
Vidutė Urbonienė
807
8 706 86 164
Egidijus Kleinauskas
704
8 706 86 117
Vytautas Briedis
705
8 706 86 119
Leonas Mickevičius
150
8 706 85 025
Asta Maksimovienė
807
8 706 86 121
Asta Tumanovė
801
8 706 86 156
Inga Žilaitienė
710
8 706 86 125
Diana Miliauskė
706
8 706 86 138
Jadvyga Lukševičė
708
8 706 86 118
Daivydas Stikliūnas
807
8 706 86 131
Simona Jazukevičienė
8 706 86 115
Jelena Žundienė
8 706 86 114
Gitana Urbonienė
Jurgita Kolbasovaitė
805
8 706 86 150
Nailė Kvedarienė
803
8 706 86 135
Daina Abaravičienė
8 706 86 145
Tatjana Steponėnienė
706
8 706 86 136
Jelizaveta Lipinskienė
805
8 706 86 123
Lilija Malachovska
805
8 706 86 137
Vyda Jurkaitienė
110
8 706 86 126
Janina Purpurovič
707
8 706 86 157
Edita Kašauskienė
Jolanta Maslianikienė
710
8 706 86 120
Veronika Mackelo
710
8 706 86 124
Gintaras Petuchovas
707
8 706 86 127
Jolanta Meidienė
711
8 706 86 152
Vanda Birbilaitė
806
8 706 86 133
Daiva Karnilienė
I a.
8 706 86 149
Manefa Kudeliova
I a.
8 706 86147
Diana Vager
I a.
8 706 86 144
Laima Lukošienė
Arch.
8 706 86 154
Regina Sirgėtienė
I a.
8 706 86148
Olga Alimova
Arch.
8 706 86 158
VILNIAUS RAJONO SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Gedimino pr. 19, Vilnius (Asmenų priėmimas:  J. Lelevelio g. 6) 
Telefonas:8 706 86 202, 8 706 86 198, 8 706 86 208
El. laiškas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Išankstinė registracija 


 
Vilniaus rajono skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Irena Jankuvienė
142
8 706 86 162
Agnė Zaveckienė
136
8 706 86 191
Gytis Salys
135
8 706 86 195
Dalia Zilinskienė
140
8 706 86 163
Dalia Maleckaitė
532
8 706 86 197
Lilija Krezub
532
8 706 86 192
Jurgita Šostakienė
134
8 706 86 168
Eglė Mačionienė
532
8 706 86 171
Lijana Paulauskienė
144
8 706 86 194
Natalija Čaplinskaja
144
8 706 86 177
Albert Masliončenko
144
8 706 86 166
Vyriausioji specialistė
(Šiauliai, Vilniaus g. 263)
Sniegena Breikštienė
131
8 706 86215
Marina Kamyšanskaja
137
8 706 86193
Elena Petruškevičienė
143
8 706 86 161
Eglė Matjošaitytė
137
8 706 86 181
Lina Bučelienė
141
8 70 68 6199
Vaidas Vaznys
131
8 706 86 187
Rūta Šalkauskienė
134
8 706 86 183
Tatjana Balsienė
533
8 706 86 169
Andžela Vaitkun
908
8 706 86 210
Dana Juchnevičiūtė
145
8 706 86 172
Eitautė Petraitienė
141
8 706 86 214
Violeta Petkevičiūtė
133
8 706 86 178
Aistė Paužinskė
906
8 706 86 173
Algimantas Bakas
144
8 706 86 165
Žana Ežerskienė
143
8 706 86 180
Vaida Valmė
131
8 706 86 200
Ana Tretiak
137
8 706 86 206
Vilma Sakalauskienė
141
8 706 86 210
Lina Stonienė
141
8 706 86 209
Leila Abdurachmanova
145
8 706 86 204
Olga Ždanovič
140
8 706 86 208
Vyresnioji specialistė
(dokumentų priėmimas ir išdavimas)
Bronė Miliukienė
173
8 706 86 198
Vyresnioji specialistė
(dokumentų priėmimas ir išdavimas)
Halina Čumak
173
8 706 86 202
Janina Kitavičienė
810
8 706 86 211
ZARASŲ SKYRIUS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas:Sėlių a. 22, 32110 Zarasai 
Telefonas:8 706 86 223, 8 706 86 221
El. paštas:[email protected]  
Darbo laikas:I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val., pietų pertrauka  12.00–12.45 val. 
Asmenų aptarnavimo laikas:I-IV 8.00–17.00 val., V  7.00–15.45 val. 
Zarasų skyriaus 2023 m. uždaviniai
1. Iki 2023-12-31, laikantis teisės aktų reikalavimų, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2023 m. žemės tvarkymo darbų plano įvykdymą.
2. Iki 2023-12-31 užtikrinti asmeninio ūkio žemės teritorijos sutvarkymą.
3. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., laikantis teisės aktų reikalavimų, parengti skyriaus pasibaigusio saugojimo termino dokumentų, sudarytų nuo 2010 m., naikinimo aktus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Vida Kavaliauskienė
315
8 706 86 221
Romualdas Trimonis
322
8 706 86 222
Laima Zavackienė
303
8 706 86 223
Valerij Černov
317
8 706 86 226
Alvydas Vazgelevičius
302
8 706 86 224
Paulius Latvelis
317
8 706 86 229
Jurgita Eltermanienė
324
8 706 86 228
Agnė Vaitonytė
302
8 706 86 230
Vida Greičiūnienė
304
8 706 86 231
Ričardas Galvydis
308
8 706 86 232
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-05 11:27:18
    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.