English

 Pradžia
Korupcijos prevencija


Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 24704482
Šiandien apsilankė: 4283
Dabar naršo: 162
Korupcijos prevencija

  Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) vykdo korupcijos prevenciją.

  Kviečiame susipažinti su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018-2020 metų kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu:

Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. III ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. II ketv. 
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. I ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. III ketv.

Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. II ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. I ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.

Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 m. III ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 m. II ketv. 
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 m. I ketv.
Kovos su korupcija programos priemoniu plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 m.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 m. III ketv. 
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 m. II ketv. 
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 m. I ketv. 
Kovos su korupcija programos priemoniu plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 m.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. III ketv. 
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. II ketv
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. I ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2015 m.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2015 m. III ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2015 m. II ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2015 m. I ketv.  
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2014 m.  
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. rugsėjo 21 d. aprašymas (išvada) Nr. 1AV-4-(9.10 E.) ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimotikimybė, nustatymo“ 
2019 m. spalio 7 d. 1AV-7-(9.10.) išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo“
2018 m. spalio 3 d. 1AV-7-(9.10.) išvada „Dėl nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo“ 
Priedai: 1, 2, 3, 4, 5
2017 m. rugsėjo 29 d. 1AV-10-(9.10) išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo“
2016 m. rugsėjo 30 d. 1AV-5-(9.10) išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo“
2015 m. rugsėjo 28 d. 1AV-3-(9.10.) išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“
2014 m. rugsėjo 26 d. 1KPD-(1.10.)-4 išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“
2013 m. spalio 21 d. 1KPD-(1.10.) išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo  tikimybė, nustatymo“
2012 m. spalio 1 d. Nr. 1KPD-(1.10.)-1 išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“
2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1KPD-(1.10.)-1 išvada „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ 
2014–2015 metų kovos su korupcija programa
2014–2015 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas
2014–2015 metų kovos su korupcija programos priemonių plano vykdymo ataskaita
2012 - 2013 m. kovos su korupcija programa
Kovos su korupcija programos 2012-2013 metų įgyvendinimo priemonių planas
Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2012 m.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2013 m.

 Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 (1) straipsnių nuostatomis

 Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis 

 Naconalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklės

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m.spalio 18 d. įsakymą Nr. 1P-404-(1.3.) „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateiktų pasiūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 4-01-6133 „Išvada dėl korupcijos rizikos analizės NŽT“ pateikta išvada dėl korupcijos rizikos analizės Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos

DOVANŲ REGISTRAS 

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1P-58-(1.3.) "Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu tvarkos aprašu, Nacionalinė žemės tarnyba gautas dovanas įtraukia į „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų, kurių vertė viršija 30 Eur, registracijos žurnalą".

Su informacija apie tai, kokias dovanas Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gavo per 2021 m. galite susipažinti čia

KAS YRA KORUPCIJA?

  Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
     Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą 

   KORUPCIJA KENKIA

  • ekonomikai (gali sumažėti šalies ūkio efektyvumas ir rinkos konkurencija, pablogėti gaminamų prekių ir paslaugų kokybė, prarandamas verslininkų pasitikėjimas valstybės institucijomis ir pan.);
  • politiniam-socialiam gyvenimui (atsiranda socialinė įtampa, veikianti šalies ekonomiką ir politinį stabilumą, mažėja piliečių pasitikėjimas valstybe ir demokratija ir pan.);
  • valstybiniam valdymui (blogėja viešojo administravimo kokybė, atsiranda neoficiali sprendimų priėmimo sistema ir pan.);
  • tarptautiniams santykiams (mažėja šalies prestižas, prarandama dalis galimų investicijų ir pan.).


     KORUPCIJOS PREVENCIJA

     Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
   Siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai – atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo, atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą ir kiti.
     Korupcijos prevencijos priemonės:
     • korupcijos rizikos analizė – institucijos veiklos analizė antikorupciniu požiūriu;
     • kovos su korupcija programos rengimas bei šios programos įgyvendinimo priemonių planas;
     • teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
     • nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
     • visuomenės švietimas ir informavimas;
    • informacijos pateikimas valstybės tarnautojų / juridinių asmenų registrams – pateikiama informacija apie valstybės tarnautojus / juridinius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus ir pan.;
   • informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
     • kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

     ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS

   Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) (toliau – BK) nustatyta atsakomybė už šias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (BK 225 str.), tarpininko kyšininkavimą (BK 226 str.), papirkimą (BK 227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (BK 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 str.) ir kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin. 2002, Nr.57-2297) 2 straipsnio antroje dalyje įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
   Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodyta, kokios veiklos laikomos korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą
     Padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali kilti baudžiamoji atsakomybė. Priklausomai nuo padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio ir masto, padaryta nusikalstama veika gali būti perkvalifikuojama kaip nusikaltimas, kurį padarę asmenys laikomi turinčiais teistumą, arba kaip baudžiamasis nusižengimas. Už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas baudžiama teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimo bausme, kuri gali siekti net iki 10 metų.

     TARNYBOS, KOVOJANČIOS SU KORUPCIJA

     Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnyje nurodyta, kad korupcijos prevenciją vykdo Vyriausybė, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pagrindinės veiklos sritys: baudžiamasis persekiojimas, korupcijos prevencija, antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas.      STT pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymu, vykdo operatyvinę veiklą, atskleidžia ir išaiškina korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir kt.), griežtai laikydamiesi BK ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatų, atlieka šių nusikalstamų veikų ikiteisminius tyrimus.

      PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ STT

       Į STT gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
       Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba STT interneto svetainėje www.stt.lt palikdami pranešimą.
      Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.
       
       NAUDINGA INFORMACIJA


Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-10 10:56:45

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.