NZT - Tikrinimo kriterijai

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 24380610
Šiandien apsilankė: 5307
Dabar naršo: 65
Tikrinimo kriterijai

PAGRINDINIAI ŽEMĖS SKLYPŲ, TAIP PAT VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTŲ, NESUFORMUOTŲ ATSKIRAIS ŽEMĖS SKLYPAIS, ATRANKOS KRITERIJAI PLANINIAMS PATIKRINIMAMS ATLIKTI 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. metiniame žemės tvarkymo darbų plane nustatytos šios prioritetinės sritys, pagal kurias atrenkami žemės sklypai, taip pat valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais, planiniams žemės naudojimo patikrinimams atlikti:
1) kitos paskirties žemės sklypai patikrinimai;
2) valstybinės ir privačios žemės sklypų ir valstybinės žemės plotų, nesuformuotų atskirais žemės sklypais, esančių sodininkų bendrijų teritorijose, patikrinimai;
3) apleistų privačių ir valstybinės žemės sklypų, taip pat valstybinės žemės plotų, nesuformuotų atskirais žemės sklypais, patikrinimai (pagal Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis);
4) kiti žemės naudojimo patikrinimai (perduotų neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų  naudojimo patikrinimai, valstybinės ir privačios žemės sklypų ir žemės plotų, esančių valstybės sienos apsaugos zonos teritorijose, patikrinimai, valstybinės žemės plotų, kuriuose galbūt vykdoma neteisėta veikla, patikrinimai, kitų valstybinės ir privačios žemės sklypų ir plotų patikrinimai). 

PAGRINDINIAI ŽEMĖS SKLYPŲ, TAIP PAT VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTŲ, NESUFORMUOTŲ ATSKIRAIS ŽEMĖS SKLYPAIS, ATRANKOS ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS PLANINIAMS PATIKRINIMAMS ATLIKTI KRITERIJAI

Kitos paskirties žemės sklypų
patikrinimai
Vertinamas žemės sklypų naudojimas pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją ir Nekilnojamojo turto registre bei Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotus duomenis:
1) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas – užimant / savavališkai naudojant besiribojančią ar greta esančią valstybinę žemę, ar
2) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, ar
3) greta žemės sklypo valstybinėje žemėje vykdoma galimai neteisėta veikla. 

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausia tikrinamos tos seniūnijos teritorijos, kuriose 2020 metais buvo nustatyta daugiausia aplinkybių, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais. 

Valstybinės ir privačios žemės sklypų
ir valstybinės žemės plotų,
nesuformuotų atskirais žemės
sklypais, esančių sodininkų bendrijų
teritorijose, patikrinimai

 

Vertinamas žemės sklypų naudojimas pagal Nekilnojamo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų atitiktį faktiniam šių sklypų naudojimui, užfiksuotam ortofotografiniame žemėlapyje:
1) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas – užimant sodininkų bendrijos teritorijoje esančius bendro naudojimo kelius arba valstybinė žemę skirtą šiems keliams įrengti, arba
2) naudojami užimant / savavališkai naudojant kitą sodininkų bendrijos teritorijoje esančią valstybinę žemę. 

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausia tikrinamos sodininkų bendrijų teritorijos, kuriose 2020 metais buvo nustatyta daugiausia aplinkybių, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais. 

Apleistų privačių ir valstybinės žemės
sklypų, taip pat
valstybinės žemės
plotų, nesuformuotų atskirais žemės
sklypais, patikrinimaiRizikos grupei priskiriami:
1) išnuomoti žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypai, valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais, suteikti laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti, kurie pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis pažymėti kaip apleistų žemių plotai;
2) privatūs žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis pažymėti kaip apleistų žemių plotai. 

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausia tikrinamos tos seniūnijos teritorijos, kuriose pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis yra daugiausia apleistų žemės sklypų ir valstybinės žemės plotų, nesuformuotų atskirais žemės sklypais. 

Kiti žemės naudojimo patikrinimai


 

Vertinamas žemės sklypų naudojimas pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją ir Nekilnojamojo turto registre bei Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotus duomenis:
1) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas, ar
2) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, ar
3) greta žemės sklypo valstybinėje žemėje vykdoma galimai neteisėta veikla. 

Kiekvienoje savivaldybėje pirmiausia tikrinamos tos  seniūnijos teritorijos, kuriose 2020 metais buvo nustatyta daugiausia aplinkybių, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais, iš jų pirmiausia atsirenkant:
1) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimais perduotus neatlygintinai naudotis arba valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotus valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus;
2) žemės sklypus ir valstybinės žemės plotus, nesuformuotus atskirais žemės sklypais, esančius greta privačių ir valstybinių žemės sklypų, kuriuose galbūt vykdoma neteisėta veikla;
3) valstybės sienos apsaugos zonos teritorijose, esančius žemės sklypus ir valstybinės žemės plotus, nesuformuotus atskirais žemės sklypais. 

 TIKRINIMO KRITERIJAI VYKDANT ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĘ KONTROLĘ

Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Kontrolės nuostatai), 1 punkte nurodyta, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti žemės naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vykdymą.

Žemės naudojimo patikrinimai atliekami pagal visus tikrinamam objektui taikytinus Kontrolės nuostatų 11.1–11.9 papunkčius, o atsakomybė už nustatytus pažeidimus taikoma pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnius: 

 TIKRINIMO KRITERIJAI 

 ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS 

1.

Žemės sklypai naudojami pagal pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį ir naudojimo būdą.
 

(Kontrolės nuostatų 11.1 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 261 straipsnį.

2.

Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose yra žemės
ūkio naudmenos, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad žemės ūkio
naudmenos neapaugtų savaiminiais medžių, krūmų
želdiniais ar kitais daugiamečiais sumedėjusiais augalais ir
šie žemės sklypai būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį.
 

(Kontrolės nuostatų 11.2 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 333 straipsnį.

 

 

3.

Laikomasi žemės sklypui nustatytų žemės servitutų. 

(Kontrolės nuostatų 11.3 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 261 straipsnį.

4.

Eksploatuojant naudingąsias iškasenas, laikomasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytų reikalavimų, žemės darbų vykdymo aprašų ir schemų, žemės gelmių naudojimo planų, kad būtų išsaugotas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir rekultivuota pažeista žemė. 

(Kontrolės nuostatų 11.4 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 257 straipsnį.

 

5.

Įgyvendinamos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytos
dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo priemonės.
 

(Kontrolės nuostatų 11.5 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 258 straipsnį.

6.

Žemės sklypuose, vykdant ūkinę ir kitą veiklą,
nepažeidžiamos teritorijų planavimo dokumentuose ar
žemės valdos projektuose nustatytos žemės sklypų ribos,
savavališkai neužimama žemė ir (ar) nenaudojami vandens
telkiniai.
 

(Kontrolės nuostatų 11.6 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 110 straipsnį.

 

 

7.

Nenaikinami (negadinami) nuolatiniai žemėnaudos
riboženkliai.
 

(Kontrolės nuostatų 11.7 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 112 straipsnį.

8.

Nenaikinami (negadinami) geodeziniai punktai.

(Kontrolės nuostatų 11.7 papunktis)
Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 113 straipsnį.

9.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo įstatymą įsigijus žemės ūkio paskirties žemės,
užtikrinamas jos naudojimas žemės ūkio veiklai.
 

(Kontrolės nuostatų 11.8 papunktis)

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė
taikoma pagal ANK 333 straipsnį.

 

10.

Valstybinė žemė naudojama laikantis dokumentuose, kurių
pagrindu suteikta teisė valstybine žeme naudotis, nustatytų
sąlygų.
 

(Kontrolės nuostatų 11.9 papunktis).

Nustačius pažeidimus,
administracinė atsakomybė pagal ANK nenumatyta. Sprendžiamas klausimas dėl sutarties ar kito dokumento, pagal kurį suteikta teisė naudoti valstybinę žemę, nutraukimo ar panaikinimo.

Vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, aktualūs šie ANK straipsniai: 

261 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas
1. Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 

333 straipsnis. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas
1. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės iki trijų hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
3. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės, kurios plotas viršija tris, bet neviršija dešimt hektarų, nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.
5. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės daugiau kaip dešimt hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ūkio veiklai nevykdymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų. 

257 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas
1. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat neteisėtas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 

258 straipsnis. Privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas
1. Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų priemonių nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.
2. Rekultivacijos projektų nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. 

110 straipsnis.   Savavališkas žemės,miško, vandens telkinių užėmimas ir naudojimas
1. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba naudojimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

112 straipsnis.  Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti
Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, kai jų nesiima žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai po to, kai jie raštu buvo įspėti tai padaryti, užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

113 straipsnis. Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas
Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-12 08:21:18

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.