NZT - Tikrinimo kriterijai

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 32793489
Šiandien apsilankė: 9941
Dabar naršo: 84
Tikrinimo kriterijai

PAGRINDINIAI ŽEMĖS SKLYPŲ, TAIP PAT VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTŲ, NESUFORMUOTŲ ATSKIRAIS ŽEMĖS SKLYPAIS, ATRANKOS KRITERIJAI PLANINIAMS PATIKRINIMAMS ATLIKTI 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2023 m. metiniame žemės tvarkymo darbų plane nustatytos šios prioritetinės sritys, pagal kurias atrenkami žemės sklypai, taip pat valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais, planiniams žemės naudojimo patikrinimams atlikti:
1) kitos paskirties žemės sklypų ir žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijų teritorijose, patikrinimai dėl savavališko valstybinės žemės užėmimo arba naudojimo;
2) apleistų privačių ir valstybinės žemės sklypų, taip pat valstybinės žemės plotų, nesuformuotų atskirais žemės sklypais, naudojimo patikrinimai (pagal Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis);
3) žemės sklypų, besiribojančių su vandens telkiniais, naudojimo patikrinimai;
4) patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų patikrinimai dėl šių žemės sklypų naudojimo NŽT vadovo sprendime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nurodytoms reikmėms;
5) kiti žemės naudojimo patikrinimai (perduotų neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypų naudojimo patikrinimai, valstybinės ir privačios žemės sklypų ir žemės plotų, esančių valstybės sienos apsaugos zonos teritorijose, patikrinimai, patikrinimai, kitų valstybinės ir privačios žemės sklypų ir plotų patikrinimai). 

Eil. Nr.

Prioritetinės žemės naudojimo valstybinės kontrolės planinių patikrinimų (toliau – patikrinimai) sritys

Žemės sklypų, taip pat valstybinės žemės plotų, nesuformuotų atskirais žemės sklypais, atrankos žemės naudojimo valstybinės kontrolės planiniams patikrinimams atlikti kriterijai (toliau – Kriterijų sąrašas)

1.

Kitos paskirties žemės sklypų ir žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijų teritorijose, patikrinimai dėl savavališko valstybinės žemės užėmimo arba naudojimo.

Geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) priemonėmis automatizuotu būdu atrenkamos teritorijos su rizikos grupei priskirtinais žemės sklypais, kurie:
1) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas – užimant / savavališkai naudojant besiribojančią ar greta esančią valstybinę žemę, ar
2) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, ar
3) greta žemės sklypo valstybinėje žemėje vykdoma galimai neteisėta veikla.

2.

Apleistų žemės sklypų patikrinimai.

GIS priemonėmis automatizuotu būdu atrenkami žemės sklypai ir valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais, kuriuose pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis yra didžiausia apleistos žemės dalis, procentais, skaičiuojant nuo viso žemės sklypo ar valstybinės žemės ploto, nesuformuoto atskiru žemės sklypu, ploto.
Rizikos grupei priskiriami:
1) išnuomoti žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypai, valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais, suteikti laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti, kurie pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis pažymėti kaip apleistų žemių plotai.
2) privatūs žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio duomenis pažymėti kaip apleistų žemių plotai.

3.

Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių patikrinimai dėl galimai neteisėtai juose pastatytų laikinųjų nesudėtingų statinių.

GIS priemonėmis automatizuotu būdu atrenkamos teritorijos su rizikos grupei priskirtinais žemės sklypais, greta kurių valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose yra įrengtų laikinųjų nesudėtingųjų statinių (visų tipų lieptai, jachtų ir valčių elingai, laikinieji nesudėtingieji sporto paskirties inžineriniai statiniai, skirti vandens sportui ir pramogoms organizuoti), išskyrus hidrotechnikos statinius.
Rizikos grupei priskiriami žemės sklypai, kurių savininkams ar naudotojams pagal Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas nėra išduoti sutikimai statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius.

4.

Patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų patikrinimai dėl šių žemės sklypų naudojimo NŽT vadovo sprendime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nurodytoms reikmėms.

GIS priemonėmis automatizuotu būdu atrenkamos teritorijos su rizikos grupei priskirtinais žemės sklypais, kurie  Nacionalinės žemės tarnybos sprendimais (toliau – Sprendimas) perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypai, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypai, pagal kuriuos atitinkamai pasirašyti valstybinės žemės sklypų perduodamų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise perdavimo ir  priėmimo aktai.
Rizikos grupei priskiriami daugiau kaip prieš 10 metų  perduoti patikėjimo teise valdyti žemės sklypai (prioritetas teikiamas didžiausio ploto žemės sklypams). 

5.

 

Kiti žemės naudojimo patikrinimai:

Vertinamas žemės sklypų naudojimas pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją ir Nekilnojamojo turto registre bei Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotus duomenis:
1) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas šių žemės sklypų ribas, ar
2) naudojami ne pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, ar
3) greta žemės sklypo valstybinėje žemėje vykdoma galimai neteisėta veikla.
Rizikos grupei priskiriami:
1) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimais perduotus neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypai;
2) valstybės sienos apsaugos zonos teritorijose, esantys žemės sklypai ir valstybinės žemės plotai, nesuformuoti atskirais žemės sklypais,
3) kiti valstybinės, privačios ir savivaldybių žemės sklypai ir žemės plotai.

TIKRINIMO KRITERIJAI VYKDANT ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĘ KONTROLĘ

Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Kontrolės nuostatai), 1 punkte nurodyta, kad žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti žemės naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vykdymą.

Žemės naudojimo patikrinimai atliekami pagal visus tikrinamam objektui taikytinus Kontrolės nuostatų 11.1–11.10 papunkčius, o atsakomybė už nustatytus pažeidimus taikoma pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnius:

 

TIKRINIMO KRITERIJAI

 

 

ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS

 

1.

Žemės sklypai naudojami pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 (Kontrolės nuostatų 11.1 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 261 straipsnį.

2.

Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose yra žemės ūkio naudmenos, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad žemės ūkio naudmenos neapaugtų savaiminiais medžių, krūmų želdiniais ar kitais daugiamečiais sumedėjusiais augalais ir šie žemės sklypai būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. 

(Kontrolės nuostatų 11.2 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 333 straipsnį.

 

3.

Laikomasi žemės sklypui nustatytų žemės servitutų. 

 

 

(Kontrolės nuostatų 11.3 papunktis)

Nustačius pažeidimus – trukdymus naudoti žemės sklypus pagal nustatytą pagrindinę paskirtį dėl apribotų galimybių naudotis nustatytu servitutu, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 261 straipsnį.

4.

Eksploatuojant naudingąsias iškasenas, laikomasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytų reikalavimų, žemės darbų vykdymo aprašų ir schemų, žemės gelmių naudojimo planų, kad būtų išsaugotas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir rekultivuota pažeista žemė. 

(Kontrolės nuostatų 11.4 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 257 straipsnį.

5.

Įgyvendinamos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytos dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo priemonės. 

(Kontrolės nuostatų 11.5 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 258 straipsnį.

6.

Žemės sklypuose, vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžiamos teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytos žemės sklypų ribos, savavališkai neužimama ir (ar) nenaudojama žemė, vandens telkiniai. 

(Kontrolės nuostatų 11.6 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 110 straipsnį.

7.

Nenaikinami (negadinami) geodeziniai punktai.

 

(Kontrolės nuostatų 11.7 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 113 straipsnį.

8.

Žemės savininkai ir kiti naudotojai ėmėsi būtinų priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, po to, kai jie raštu buvo įspėti tai padaryti. 

(Kontrolės nuostatų 11.8 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 112 straipsnį.

9.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą įsigijus žemės ūkio paskirties žemės, užtikrinamas jos naudojimas žemės ūkio veiklai. 

(Kontrolės nuostatų 11.9 papunktis)

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė taikoma pagal ANK 333 straipsnį.

 

10.

Valstybinė žemė naudojama laikantis dokumentuose, kurių pagrindu suteikta teisė naudotis valstybine žeme, nustatytų sąlygų. 

(Kontrolės nuostatų 11.10 papunktis).

Nustačius pažeidimus, administracinė atsakomybė pagal ANK nenumatyta. Sprendžiamas klausimas dėl sutarties ar kito dokumento, pagal kurį suteikta teisė naudoti valstybinę žemę, nutraukimo ar panaikinimo.

VYKDANT ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĘ KONTROLĘ, AKTUALŪS ŠIE ANK STRAIPSNIAI:

261 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas

1. Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 

333 straipsnis. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas

1. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės iki trijų hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės, kurios plotas viršija tris, bet neviršija dešimt hektarų, nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

5. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės daugiau kaip dešimt hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ūkio veiklai nevykdymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų. 

257 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas

1. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat neteisėtas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 

258 straipsnis. Privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas

Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų priemonių nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. 

110 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas ir naudojimas

1. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba naudojimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 

112 straipsnis. Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti

Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, kai jų nesiima žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai po to, kai jie raštu buvo įspėti tai padaryti, užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

113 straipsnis. Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas

Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-23 12:05:48

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.