NZT - Žemės paėmimas visuomenės poreikiamas

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English


 

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemės paėmimas visuomenės poreikiamas

Kas tai yra?

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais žemės išpirkimas teisingai atlyginant savininkams ir (ar) kitiems naudotojams.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai reglamentuoja dvi galimas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras:

1) žemės paėmimas visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais;

2) žemės paėmimas visuomenės poreikiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo VIII skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka.

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus – Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka ir pagrindais žemės išpirkimas teisingai atlyginant savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kai ši žemė yra reikalinga visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Kas yra ypatingos valstybinės svarbos projektai?

Energetikos infrastruktūros, transporto infrastruktūros ar krašto apsaugos sričių projektai, kuriuos Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) teikimu Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) pripažįsta valstybei ypač svarbiais ekonominiais ar strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiais projektais.

Kas inicijuoja valstybei ypač svarbių ekonominių ar strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių projektų pripažinimą ypatingos valstybinės svarbos projektais?

Valstybės institucija.

Valstybės institucija, inicijuojanti projekto pripažinimą ypatingos valstybinės svarbos projektu, turi pateikti Vyriausybei parengtą projekto galimybių studiją, kurioje būtų pateikta išsami numatomo įgyvendinti projekto analizė techniniu, finansiniu ir ekonominiu požiūriais.

Kas projektus pripažįsta ypatingos valstybinės svarbos projektais?

Vyriausybės teikimu Seimas Įstatymo nustatyta tvarka ypatingos valstybinės svarbos projektais pripažįsta valstybei svarbius ekonominius ar strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius energetikos infrastruktūros, transporto infrastruktūros ar krašto apsaugos sričių projektus. Seimas, priimdamas nutarimą arba įstatymą dėl projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu, nustato, kad tokio projekto įgyvendinimui yra taikomas Įstatymas, ir nurodo projektą įgyvendinančią instituciją.

Kas yra ypatingos valstybinės svarbos projektą įgyvendinanti institucija?

Ypatingos valstybinės svarbos projektą įgyvendinanti institucija yra už ypatingos valstybinės svarbos projekto įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija.

Kas inicijuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą?

Ypatingos valstybinės svarbos projektą įgyvendinanti institucija kreipiasi į Vyriausybę su prašymu priimti nutarimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Ypatingos valstybinės svarbos projektą įgyvendinanti institucija kartu su prašymu Vyriausybei pateikia ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano (toliau – specialusis planas) projektą, parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kas priima nutarimą patvirtinti specialųjį planą ir pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą?

Vyriausybė priima nutarimą patvirtinti specialųjį planą (1 pav.) ir pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Šiame Vyriausybės nutarime nurodomas ir numatomas ypatingos valstybinės svarbos projekto įgyvendinimo terminas.

1 pav. Ištrauka iš specialiojo plano.

 

 

Kaip informuojami žemės sklypų savininkai ar kiti naudotojai?

Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui patvirtinti specialųjį planą ir pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, projektą įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išsiunčia pranešimą žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui apie tokio Vyriausybės nutarimo įsigaliojimą.

Pranešimai žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams siunčiami registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai: 1) fizinių asmenų gyvenamosios ar kitos institucijoms žinomos jų buvimo vietos adresu – žemės savininkui ir (ar) kitam žemės naudotojui asmeniškai arba kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių; 2) juridinių asmenų registruotos buveinės adresu ar kitu juridinio asmens nurodytu adresu – juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui.

Pranešimo įteikimo diena laikoma jo įteikimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims diena.

Jeigu pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo to, kai projektą įgyvendinanti institucija įsitikina, kad pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo spaudoje būdu – pranešimo turinys viešai paskelbiamas vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Tokiu atveju pranešimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Ar žemės savininkai ir kiti naudotojai turi teisę pertvarkyti žemės sklypus, kai yra pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra?

Nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui yra pranešta apie Vyriausybės nutarimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti šiame Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Kas ir kada organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimą?

Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui patvirtinti specialųjį planą ir pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, projektą įgyvendinanti institucija savo lėšomis organizuoja projektų (2 pav.) rengimą ir paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimą.

2 pav. Ištrauka iš žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto.

 

Kokia tvarka viešinamas projektas?

Projekto viešinimo procedūra vykdoma supaprastinta tvarka, t. y. projektą įgyvendinanti institucija apie rengiamą projektą skelbia savivaldybės interneto tinklalapyje ir informuoja žemės savininkus ir (ar) kitus naudotojus bei planuojamos teritorijos gretimų žemės sklypų savininkus ir (ar) kitus naudotojus raštais, siunčiamais registruotais laiškais, įteikiamais pasirašytinai. Pranešime nurodoma, kur galima susipažinti su žemės paėmimo projektu, ir nustatomas 15 darbo dienų terminas nuo pranešimo įteikimo dienos susipažinti su šiuo projektu ir pasiūlymams dėl šio projekto pateikti.

Jeigu pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo to, kai projektą įgyvendinanti institucija įsitikina, kad pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo spaudoje būdu – pranešimo turinys viešai paskelbiamas vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Tokiu atveju pranešimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Kas tvirtina žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą?

Projektą įgyvendinanti institucija parengtą žemės paėmimo projektą teikia tvirtinti Nacionalinei žemės tarnybai. Nacionalinė žemės tarnyba, nustačiusi, kad projektas ir turto vertinimo ataskaita yra parengti Įstatymo nustatyta tvarka, jį patvirtina.

Kokie veiksmai atliekami Nacionalinei žemės tarnybai patvirtinus projektą?

Pagal žemės paėmimo projektą suformuotų ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka. Po padalijimo suformuotus žemės sklypus Nacionalinė žemės tarnyba įregistruoja Nekilnojamojo turto registre padalyto žemės sklypo savininko vardu. Žyma apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą perkeliama tik į naujai suformuoto žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, Nekilnojamojo turto registro duomenis.

Kas priima sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams?

Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimus paimti žemę visuomenės poreikiams. Sprendimai paimti žemę visuomenės poreikiams įforminami žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktais.

Už ką turi būti atlyginama žemės sklypo savininkui ar naudotojui?

Paimant privačią žemę visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę. Žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių sodinių, medynų tūrio, negauto derliaus, įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė, visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, dėl žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams, taip pat iškėlimo iš visuomenės poreikiams paimamo turto išlaidos. Žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui taip pat atlyginami nuostoliai, patirti atliekant statybinius tyrimus.

Kas atlygina žemės sklypo savininko ar naudotojo patirtus nuostolius?

Projektą įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto pasirašymo dienos perveda žemės paėmimo visuomenės poreikiams akte nurodytą atlyginimo sumą į žemės savininko ir (ar) kito naudotojo nurodytą sąskaitą.

Kokie atliekami veiksmai, jeigu žemės sklypo savininkas ar naudotojas nepasirašo žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto?

Projektą įgyvendinanti institucija per 60 dienų nuo to, kai sužino, kad žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas nepasirašo žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto šio Įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į apygardos administracinį teismą pagal visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo buvimo vietą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisėtumo patvirtinimo.

Apygardos administracinis teismas, priėmęs nutartį dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisėtumo patvirtinimo, toliau nagrinėja ginčą dėl kitų projektą įgyvendinančios institucijos pareiškime, žemės savininko ir (ar) kito naudotojo atsiliepime nurodytų klausimų, tarp jų ir dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę. Jeigu teismas nustato kitą paimamo žemės sklypo ar kito turto vertę ir jo savininkų ir (ar) naudotojų patirtų išlaidų dydį, negu nurodyta žemės paėmimo visuomenės poreikiams akte, už paimamą visuomenės poreikiams žemę atsiskaitoma teismo sprendime nurodytomis sąlygomis.

Kada paimtas visuomenės poreikiams žemės sklypas ir (ar) kitas nekilnojamasis turtas įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu?

Nacionalinė žemės tarnyba visuomenės poreikiams paimtą žemės sklypą ir (ar) projektą įgyvendinanti institucija visuomenės poreikiams paimtus statinius ir įrenginius, esančius paimtame visuomenės poreikiams žemės sklype, įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, kai:

1) paimamos visuomenės poreikiams žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas pasirašo žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktą ir projektą įgyvendinanti institucija žemės paėmimo visuomenės poreikiams akte nurodytą atlyginimo sumą perveda į žemės savininko ir (ar) kito naudotojo nurodytą sąskaitą;

2) kai įsiteisėja teismo nutartis patvirtinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisėtumą, kaip tai nustatyta šio Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, arba kai projektą įgyvendinanti institucija teismo sprendime nurodytomis sąlygomis atsiskaito su paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo savininku ir (ar) kitu naudotoju.

Kokia tvarka visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypas perduodamas naudoti toms reikmėms, kurioms buvo paimtas?

Visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip valstybinė žemė, perduodamas patikėjimo teise, perduodamas neatlygintinai naudotis arba išnuomojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tik toms reikmėms, kurioms šis žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams.

ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

Kokiais atvejais žemė paimama visuomenės poreikiams?

Žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos arba tam tikslui valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos:

  • tik išimtiniais atvejais Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu pagal valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą, kai ši žemė pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, parengtus Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį interesą reikalinga:

1) Vyriausybės nutarimu valstybei svarbiais pripažintiems projektams ir kitiems valstybei svarbiems projektams įgyvendinti;

2) krašto ir valstybės sienos apsaugai;

3) tarptautiniams oro uostams, valstybiniams aerodromams, valstybiniams uostams ir jų įrenginiams;

4) viešosios geležinkelių infrastruktūros objektams, keliams, elektroninių ryšių infrastruktūros objektams, energetikos objektams ir jų technologiniams priklausiniams statyti, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams;

5) socialinei infrastruktūrai plėsti – švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos ir priežiūros, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, kūno kultūros ir sporto plėtojimo objektams statyti (įrengti) ir eksploatuoti, viešiesiems atskiriesiems želdynams kurti ir tvarkyti miestuose, miesteliuose ir kurortuose, siekiant įvykdyti viešųjų atskirųjų želdynų normas;

6) išžvalgytų naudingųjų iškasenų ištekliams eksploatuoti;

7) komunalinių atliekų tvarkymo objektams (sąvartynams) statyti (įrengti) ir eksploatuoti;

8) kapinėms ir jų priežiūrai užtikrinti reikalingų objektų statybai ir eksploatacijai;

9) gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikmėms;

10) branduolinės energetikos objektams statyti (įrengti), eksploatuoti, eksploatavimui nutraukti ir radioaktyviųjų atliekų atliekynams prižiūrėti po uždarymo.

Kokie dokumentai pagrindžia, kad konkreti vieta ir plotas yra reikalingi visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti)?

Visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotas pagrindimas turi būti atliktas rengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentą. Konkrečios vietos ir ploto motyvuotas pagrindimas gali būti sudedamoji vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis arba gali būti parengtas kaip atskiras dokumentas, teikiamas kartu su vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentu.

Kas priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą?

Sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.

Kaip informuojami žemės sklypų savininkai ar kiti naudotojai?

Apie Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pranešama institucijai, suinteresuotai žemės sklypo paėmimu. Jeigu priimamas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, apie tai registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, pranešama žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) kitam naudotojui. Jeigu registruoto laiško nepavyksta įteikti žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) kitam naudotojui, per 5 darbo dienas nuo to, kai Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys įsitikina, kad registruoto laiško nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, apie sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą viešai paskelbiama viename iš nacionalinių ir viename iš žemės sklypo buvimo vietos laikraščių (jeigu toks leidžiamas). Šis informavimo būdas taip pat taikomas, kai nežinoma žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininko ir (ar) kito naudotojo gyvenamoji vieta. Informacija apie sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą taip pat skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

Analogiškas savininkų ir kitų naudotojų informavimo būdas taikomas, kai yra priimamas sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams arba nutraukti žemės sklypo naudojimo teisę.

Pažymėtina, kad, jeigu apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams viešai paskelbiama viename iš nacionalinių ir viename iš žemės sklypo buvimo vietos laikraščių, laikoma, kad žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams pranešta skelbimo išspausdinimo viename iš nacionalinių laikraščių dieną.

Ar gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti?

Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Ar galima viso žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo metu ginčyti visuomenės poreikio egzistavimą?

Teismui priėmus sprendimą, kad konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja ir kad jis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimtas konkretus žemės sklypas ar jo dalis, arba per nustatytą terminą neapskundus sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, konkretaus visuomenės poreikio egzistavimas negali būti ginčijamas vėlesniais žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros etapais.

Ar žemės savininkai ir kiti naudotojai turi teisę pertvarkyti žemės sklypus, kai yra pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra?

Nuo sprendimo pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo savininkas neturi teisės jo perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į šį žemės sklypą, taip pat neturi teisės šio žemės sklypo pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti).

Kas organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimą?

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų (3 pav.) rengimą, jų įgyvendinimą ir paimamo turto vertinimą savo lėšomis organizuoja žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuotos institucijos.

Prašymai paimti žemę visuomenės poreikiams teikiami ir visi veiksmai, susiję su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

Kas tvirtina žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą?

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.

Kokie veiksmai atliekami Nacionalinei žemės tarnybai patvirtinus projektą?

Pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą suformuotų ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka.

Kas priima sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams?

Nacionalinės žemės tarnybos vadovas sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams priima pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą ir sutartį dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę, kuri sudaroma tarp privačios žemės savininko ir (ar) kito naudotojo ir prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikusios institucijos, arba tik pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą ir turto vertinimo ataskaitą, jeigu sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją nesudaroma.

Ar gali būti priimamas sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams, jei žemės sklypo savininkas nepasirašo sutarties ir nesutinka su joje nurodytu atlyginimo dydžiu?

Sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams yra priimamas, tačiau, jeigu sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją nesudaroma, laikoma, kad tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos ir žemės savininko ir (ar) kito naudotojo yra ginčas, ir institucija, pateikusi prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl leidimo paimti žemės sklypą pagal priimtą sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams.

Už ką turi būti atlyginama žemės sklypo savininkui ar naudotojui?

Kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar apribojimu.

Kada Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą įregistruoja Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinę žemę?

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą įregistruoja Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinę žemę:

1) kai žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija atsiskaito su paimamos žemės savininku ir (ar) kitu naudotoju pagal sutartį dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją;

2) tuo atveju, kai ginčas dėl atlyginimo dydžio nagrinėjamas teisme, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą gali įregistruoti, kai teismas priima sprendimą leisti paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams, tačiau ginčas dėl atlyginimo dydžio toliau teisme nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles.

Kokia tvarka visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypas perduodamas naudoti toms reikmėms, kurioms buvo paimtas?

Paimtas visuomenės poreikiams žemės sklypas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip valstybinė žemė, perduodamas patikėjimo teise, perduodamas neatlygintinai naudotis arba išnuomojamas Žemės įstatymo 7, 8 ar 9 straipsnyje nustatyta tvarka tik toms reikmėms, kurioms šis žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams.

Kaip informuojami žemės sklypų savininkai ar kiti naudotojai?

Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui patvirtinti specialųjį planą ir pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, projektą įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išsiunčia pranešimą žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui apie tokio Vyriausybės nutarimo įsigaliojimą.

Pranešimai žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams siunčiami registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai: 1) fizinių asmenų gyvenamosios ar kitos institucijoms žinomos jų buvimo vietos adresu – žemės savininkui ir (ar) kitam žemės naudotojui asmeniškai arba kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių; 2) juridinių asmenų registruotos buveinės adresu ar kitu juridinio asmens nurodytu adresu – juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui.

Pranešimo įteikimo diena laikoma jo įteikimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims diena.

Jeigu pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo to, kai projektą įgyvendinanti institucija įsitikina, kad pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo spaudoje būdu – pranešimo turinys viešai paskelbiamas vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Tokiu atveju pranešimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Ar žemės savininkai ir kiti naudotojai turi teisę pertvarkyti žemės sklypus, kai yra pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra?

Nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui yra pranešta apie Vyriausybės nutarimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti šiame Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Kas ir kada organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimą?

Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui patvirtinti specialųjį planą ir pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, projektą įgyvendinanti institucija savo lėšomis organizuoja projektų (2 pav.) rengimą ir paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimą.

Kokia tvarka viešinamas projektas?

Projekto viešinimo procedūra vykdoma supaprastinta tvarka, t. y. projektą įgyvendinanti institucija apie rengiamą projektą skelbia savivaldybės interneto tinklalapyje ir informuoja žemės savininkus ir (ar) kitus naudotojus bei planuojamos teritorijos gretimų žemės sklypų savininkus ir (ar) kitus naudotojus raštais, siunčiamais registruotais laiškais, įteikiamais pasirašytinai. Pranešime nurodoma, kur galima susipažinti su žemės paėmimo projektu, ir nustatomas 15 darbo dienų terminas nuo pranešimo įteikimo dienos susipažinti su šiuo projektu ir pasiūlymams dėl šio projekto pateikti.

Jeigu pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo to, kai projektą įgyvendinanti institucija įsitikina, kad pranešimo nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo spaudoje būdu – pranešimo turinys viešai paskelbiamas vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Tokiu atveju pranešimas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Kas tvirtina žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą?

Projektą įgyvendinanti institucija parengtą žemės paėmimo projektą teikia tvirtinti Nacionalinei žemės tarnybai. Nacionalinė žemės tarnyba, nustačiusi, kad projektas ir turto vertinimo ataskaita yra parengti Įstatymo nustatyta tvarka, jį patvirtina.

Kokie veiksmai atliekami Nacionalinei žemės tarnybai patvirtinus projektą?

Pagal žemės paėmimo projektą suformuotų ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka. Po padalijimo suformuotus žemės sklypus Nacionalinė žemės tarnyba įregistruoja Nekilnojamojo turto registre padalyto žemės sklypo savininko vardu. Žyma apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą perkeliama tik į naujai suformuoto žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, Nekilnojamojo turto registro duomenis.

Kas priima sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams?

Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimus paimti žemę visuomenės poreikiams. Sprendimai paimti žemę visuomenės poreikiams įforminami žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktais.

Už ką turi būti atlyginama žemės sklypo savininkui ar naudotojui?

Paimant privačią žemę visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę. Žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių sodinių, medynų tūrio, negauto derliaus, įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė, visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, dėl žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams, taip pat iškėlimo iš visuomenės poreikiams paimamo turto išlaidos.

Kas atlygina žemės sklypo savininko ar naudotojo patirtus nuostolius?

Projektą įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto pasirašymo dienos perveda žemės paėmimo visuomenės poreikiams akte nurodytą atlyginimo sumą į žemės savininko ir (ar) kito naudotojo nurodytą sąskaitą.

Kokie atliekami veiksmai, jeigu žemės sklypo savininkas ar naudotojas nepasirašo žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto?

Projektą įgyvendinanti institucija per 60 dienų nuo to, kai sužino, kad žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas nepasirašo žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto šio Įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į apygardos administracinį teismą pagal visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo buvimo vietą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisėtumo patvirtinimo.

Apygardos administracinis teismas, priėmęs nutartį dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisėtumo patvirtinimo, toliau nagrinėja ginčą dėl kitų projektą įgyvendinančios institucijos pareiškime, žemės savininko ir (ar) kito naudotojo atsiliepime nurodytų klausimų, tarp jų ir dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę. Jeigu teismas nustato kitą paimamo žemės sklypo ar kito turto vertę ir jo savininkų ir (ar) naudotojų patirtų išlaidų dydį, negu nurodyta žemės paėmimo visuomenės poreikiams akte, už paimamą visuomenės poreikiams žemę atsiskaitoma teismo sprendime nurodytomis sąlygomis.

Kada paimtas visuomenės poreikiams žemės sklypas ir (ar) kitas nekilnojamasis turtas įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu?

Nacionalinė žemės tarnyba visuomenės poreikiams paimtą žemės sklypą ir (ar) projektą įgyvendinanti institucija visuomenės poreikiams paimtus statinius ir įrenginius, esančius paimtame visuomenės poreikiams žemės sklype, įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, kai:

1) paimamos visuomenės poreikiams žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas pasirašo žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktą ir projektą įgyvendinanti institucija žemės paėmimo visuomenės poreikiams akte nurodytą atlyginimo sumą perveda į žemės savininko ir (ar) kito naudotojo nurodytą sąskaitą;

2) kai įsiteisėja teismo nutartis patvirtinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisėtumą, kaip tai nustatyta šio Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, arba kai projektą įgyvendinanti institucija teismo sprendime nurodytomis sąlygomis atsiskaito su paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo savininku ir (ar) kitu naudotoju.

Kokia tvarka visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypas perduodamas naudoti toms reikmėms, kurioms buvo paimtas?

Visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip valstybinė žemė, perduodamas patikėjimo teise, perduodamas neatlygintinai naudotis arba išnuomojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tik toms reikmėms, kurioms šis žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams.

ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

Kokiais atvejais žemė paimama visuomenės poreikiams? 

Žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos arba tam tikslui valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos:

  • tik išimtiniais atvejais Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu pagal valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą, kai ši žemė pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, parengtus Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį interesą reikalinga:

1) valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių svarbą visuomenės poreikiams savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė, įgyvendinti;
2) krašto ir valstybės sienos apsaugai;
3) tarptautiniams oro uostams, valstybiniams aerodromams, valstybiniams uostams ir jų įrenginiams;
4) viešosios geležinkelių infrastruktūros objektams, keliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms tiesti, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams;
5) socialinei infrastruktūrai plėsti – švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos ir priežiūros, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, kūno kultūros ir sporto plėtojimo objektams statyti (įrengti) ir eksploatuoti, viešiesiems atskiriesiems želdynams kurt
i ir tvarkyti miestuose, miesteliuose ir kurortuose, siekiant įvykdyti viešųjų atskirųjų želdynų normas;
6) išžvalgytų naudingųjų iškasenų ištekliams eksploatuoti;
7) komunalinių atliekų tvarkymo objektams (sąvartynams) statyti (įrengti) ir eksploatuoti;
8) kapinėms ir jų priežiūrai užtikrinti reikalingų objektų statybai ir eksploatacijai;
9) gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikalams.

Kokie dokumentai pagrindžia, kad konkreti vieta ir plotas yra reikalingi visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti)?

Visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotas pagrindimas turi būti atliktas rengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentą. Konkrečios vietos ir ploto motyvuotas pagrindimas gali būti sudedamoji vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento dalis arba gali būti parengtas kaip atskiras dokumentas, teikiamas kartu su vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentu.

Kas priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą?

Sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.

Kaip informuojami žemės sklypų savininkai ar kiti naudotojai?

Apie Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pranešama institucijai, suinteresuotai žemės sklypo paėmimu. Jeigu priimamas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, apie tai registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, pranešama žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) kitam naudotojui. Jeigu registruoto laiško nepavyksta įteikti žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) kitam naudotojui, per 5 darbo dienas nuo to, kai Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys įsitikina, kad registruoto laiško nepavyksta įteikti žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui, apie sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą viešai paskelbiama viename iš nacionalinių ir viename iš žemės sklypo buvimo vietos laikraščių (jeigu toks leidžiamas). Šis informavimo būdas taip pat taikomas, kai nežinoma žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininko ir (ar) kito naudotojo gyvenamoji vieta. Informacija apie sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą taip pat skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje.

Analogiškas savininkų ir kitų naudotojų informavimo būdas taikomas, kai yra priimamas sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams arba nutraukti žemės sklypo naudojimo teisę.

Pažymėtina, kad, jeigu apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams viešai paskelbiama viename iš nacionalinių ir viename iš žemės sklypo buvimo vietos laikraščių, laikoma, kad žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams pranešta skelbimo išspausdinimo viename iš nacionalinių laikraščių dieną.

Ar gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti?

Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Ar galima viso žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo metu ginčyti visuomenės poreikio egzistavimą?

Teismui priėmus sprendimą, kad konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja ir kad jis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimtas konkretus žemės sklypas ar jo dalis, arba per nustatytą terminą neapskundus sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, konkretaus visuomenės poreikio egzistavimas negali būti ginčijamas vėlesniais žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros etapais.

Ar žemės savininkai ir kiti naudotojai turi teisę pertvarkyti žemės sklypus, kai yra pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra?

Nuo sprendimo pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo savininkas neturi teisės jo perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į šį žemės sklypą, taip pat neturi teisės šio žemės sklypo pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti).

Kas organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimą?

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų (3 pav.) rengimą, jų įgyvendinimą ir paimamo turto vertinimą savo lėšomis organizuoja žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuotos institucijos.

Prašymai paimti žemę visuomenės poreikiams teikiami ir visi veiksmai, susiję su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

3 pav. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

Kas tvirtina žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą?

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.

Kokie veiksmai atliekami Nacionalinei žemės tarnybai patvirtinus projektą?

Pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą suformuotų ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka.

Kas priima sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams?

Nacionalinės žemės tarnybos vadovas sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams priima pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą ir sutartį dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę, kuri sudaroma tarp privačios žemės savininko ir (ar) kito naudotojo ir prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikusios institucijos, arba tik pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą ir turto vertinimo ataskaitą, jeigu sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją nesudaroma.

Ar gali būti priimamas sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams, jei žemės sklypo savininkas nepasirašo sutarties ir nesutinka su joje nurodytu atlyginimo dydžiu?

Sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams yra priimamas, tačiau, jeigu sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją nesudaroma, laikoma, kad tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos ir žemės savininko ir (ar) kito naudotojo yra ginčas, ir institucija, pateikusi prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl leidimo paimti žemės sklypą pagal priimtą sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams.

Už ką turi būti atlyginama žemės sklypo savininkui ar naudotojui?

Kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams.

Kada Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą įregistruoja Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinę žemę?

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą įregistruoja Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinę žemę:
1) kai žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija atsiskaito su paimamos žemės savininku ir (ar) kitu naudotoju pagal sutartį dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją;
2) tuo atveju, kai ginčas dėl atlyginimo dydžio nagrinėjamas teisme, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą gali įregistruoti, kai teismas priima sprendimą leisti paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams, tačiau ginčas dėl atlyginimo dydžio toliau teisme nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles.

Kokia tvarka visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypas perduodamas naudoti toms reikmėms, kurioms buvo paimtas?

Paimtas visuomenės poreikiams žemės sklypas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip valstybinė žemė, perduodamas patikėjimo teise, perduodamas neatlygintinai naudotis arba išnuomojamas Žemės įstatymo 7, 8 ar 9 straipsnyje nustatyta tvarka tik toms reikmėms, kurioms šis žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams.

Žemės paėmimą visuomenės poreikiams reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.100, 4.101, 4.102 ir 6.563 straipsniai.
Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo VIII skyrius.
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.


Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-06 09:16:36

KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28797249
Šiandien apsilankė: 8079
Dabar naršo: 128
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.