NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
 

 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28326346
Šiandien apsilankė: 2504
Dabar naršo: 127
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas

Kas tai yra? Žemės reformos žemėtvarkos projektas pagal tikslus ir uždavinius yra žemėtvarkos planavimo dokumentas – žemės valdos projektas.

Kur jie rengiami? Žemėtvarkos projektai arba projektui prilyginami planai rengiami tik kaimo gyvenamosiose vietovėse bei teisės aktuose nustatyta tvarka miestams po 1995 m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose.

Kas juos projektuoja? Žemėtvarkos projektus rengia ir projektui prilyginamame plane žemės sklypus projektuoja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje išvardyti asmenys (toliau – Vykdytojai), sudarę sutartį su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovu ar jo įgaliotu Tarnybos teritorinio skyriaus vedėju (pagal pageidaujamos gauti žemės buvimo vietą) dėl žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo kadastro vietovėje.

Kas juose projektuojama? Žemėtvarkos projektuose, projektui prilyginamuose planuose suprojektuojami grąžinami natūra, perduodami, suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, perduodami neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, taip pat parduodami ir išnuomojami iš valstybės žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties, vandens ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypai (toliau – žemės sklypas).

Aplinkos tausojimas

Žemėtvarkos projektai arba projektui prilyginami planai privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų reikalavimus saugoti ir tausoti žemę bei kitus gamtos išteklius. Šiuo tikslu Vykdytojo darbuotojas – projekto autorius, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teritorijų planavimo dokumentais, suprojektuotiems žemės sklypams numato įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir ūkinės veiklos apribojimus.

Žemėtvarkos projektuose arba projektui prilyginamuose planuose turi būti atsižvelgta į veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentus. Turi būti nustatytos viešiesiems poreikiams naudojamų neprivatizuojamų žemės sklypų ribos ir kiekvienam žemės sklypui Tarnybos vadovo arba Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Vienam pretendentui priklausančių žemės ūkio paskirties žemės sklypų išdėstymas turi sudaryti sąlygas racionaliai tvarkyti žemės ūkio valdą.

Žemėtvarkos projektuose arba projektui prilyginamuose planuose numatomas vietinės reikšmės kelių tinklas ir kiti teritorinio tvarkymo elementai turi užtikrinti transporto išlaidų ekonomiją ir patogų žemės naudojimą.

Teritorijos parinkimas

Teritoriją žemėtvarkos projektui rengti parenka Tarnybos teritorinis skyrius, o ją tvirtina Tarnybos vadovas arba teritorinio skyriaus vedėjas.

Žemėtvarkos projektui rengti parinkta teritorija turi apimti visą kadastro vietovę arba į vienkiemius neišskirstyto rėžinio kaimo teritoriją (jeigu numatoma projektuoti žemės sklypus asmenims pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktus), išskyrus privačią žemę, valstybinės žemės plotus, kuriuose pagal patvirtintą žemėtvarkos projektą arba rengiant projektui prilyginamą planą suprojektuoti žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, perduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, kai į juos dar neatkurtos nuosavybės teisės, nepriimtas sprendimas suteikti nuosavybėn neatlygintinai ar nesudarytos valstybinės žemės pirkimo–pardavimo, valstybinės žemės panaudos sutartys arba šių žemės sklypų patikėjimo teisė neperduota teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat tie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotai, kuriuose pagal pradedamą rengti žemėtvarkos projektą arba projektui prilyginamą planą nebus projektuojami žemės sklypai.

Kai patvirtinus žemėtvarkos projektą arba po žemės sklypų suprojektavimo projektui prilyginamame plane kadastro vietovėje lieka laisvos valstybinės žemės, Tarnybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo žemėtvarkos projekto patvirtinimo ar žemės sklypų suprojektavimo projektui prilyginamame plane parenka ir patvirtina teritoriją kitam žemėtvarkos projektui rengti.

Žemės reformos žemėtvarkos projektų arba jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo žingsniai:

1. Asmuo (-ys) ar jo atstovas (-ai) prašymą (-us) raštu pateikia Tarnybai tiesiogiai arba paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

2. Tarnybos teritorinis padalinys:

2.1. nustato teritorijos, kurioje bus rengiamas Projektas, ribas ir šio Projekto rengimo terminus;

2.2. skelbia informaciją apie pradedamą rengti Projektą vietiniame laikraštyje (jeigu tokio nėra – regioniniame laikraštyje) ir Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt ;

2.3. patvirtina Asmenų sąrašą pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą ir paskelbia jį Tarnybos interneto svetainėje;

2.4. perduoda Asmenų Prašymų kopijas ir kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus Projekto autoriui, kuris vykdo žemės sklypų projektavimo darbus;

2.5. nagrinėja Asmenų pretenzijas ir pasiūlymus, pateiktus raštu per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu, o kitų asmenų pretenzijas ir pasiūlymus – pateiktus raštu Projekto svarstymo metu;

2.6. skelbia informaciją apie parengto Projekto viešą svarstymą vietiniame laikraštyje (jeigu tokio nėra – regioniniame laikraštyje) ir Tarnybos interneto svetainėje;

2.7. organizuoja Projekto viešą svarstymą dalyvaujant Projekto autoriui;

2.8. patikrina Projektą ir parengia išvadą dėl jo tinkamumo tvirtinti.

Atlikus Projekto valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą ir pateikus teigiamą išvadą, Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjas tvirtina Projektą ir užtikrina, kad jis būtų paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje.

Žemės reformos žemėtvarkos projektų arba jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimą reglamentuoja šie teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2718/asr ).
  2. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.256216 ).
  3. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.55501?jfwid=8m7nckiyg ).
  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“. (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aada9f20b5b111e3b2cee015b961c954 ).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-22 18:22:48

Artimiausi renginiai
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.